Νόμος 3402/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προσωπικό - Οργάνωση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συνιστώνται είκοσι οργανικές θέσεις προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ρυθμίζεται η οργάνωση του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, διαρθρώνονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι ως άνω θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή αποσπάται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας λαμβάνει το προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 επίδομα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτό καταβάλλεται στο προσωπικό των Νοσοκομείων.

 

Μεταβατικά και έως 31-12-2014, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ρυθμίζεται η οργάνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, διαρθρώνονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.}

 

Μεταβατικά και έως 31-12-2016, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ρυθμίζονται η οργάνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. Ορίζονται η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις προσωπικού, τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου έβδομου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007), με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014) έως 31-12-2014, με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

2. Οι γιατροί του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

3. Το λοιπό, πλην του ιατρικού, προσωπικό προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

4. Απαγορεύεται η απόσπαση προσωπικού ή άλλων στελεχών του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα. Επιτρέπεται για δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Η απόσπαση ή μετάταξη γίνεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Οι αποσπασμένοι ή μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό τους καθεστώς. Οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να αμείβονται από την οργανική τους θέση.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται, μετά από αίτηση τους, η μετάταξη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μόνιμων υπαλλήλων, που υπηρετούν σε αυτό με απόσπαση κατά τη δημοσίευση του παρόντος από φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι μετατασσόμενοι τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την υπηρεσία. Το προσωπικό που μετατάσσεται διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα και ο χρόνος υπηρεσίας στον φορέα από τον οποίο προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και η προθεσμία για την υποβολή σχετικών αιτήσεων λήγει ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

6. Οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας όλων των βαθμών, καθώς και οι φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, υποχρεούνται σε εφημερία στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, εργαστηρίων και εν γένει σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Στους ιατρούς και τους λοιπούς ως άνω επιστήμονες καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη 1)α και 1)β του άρθρου 12 του νόμου 4316/2014, όπως ισχύει, καταλαμβάνει και το προσωπικό των ειδικοτήτων του πρώτου εδαφίου, που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 01-01-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 102 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.