Νόμος 4316/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Εφημερίες Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διενεργούνται και προσδιορίζονται εντός των νομίμων ορίων, τα ποσά για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ο Διοικητής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδει την απόφαση κατανομής και δύναται να προβεί σε τυχόν ανακατανομή των ως άνω εγκεκριμένων πιστώσεων μεταξύ των Νοσοκομείων και των λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εποπτείας του, ανά εξάμηνο.

 

Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, ισχύουν αναδρομικά από την 01-01-κάθε έτους.

 

Η αποζημίωση των ανωτέρω βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων.

 

Οι εν λόγω αποζημιώσεις εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές, ελέγχονται σύμφωνα τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 136/2011, όπως αυτό ισχύει.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των εφημεριών και των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, του εκάστοτε τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών, αντίστοιχα, η Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-01-2015 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

 

Η υπ' αριθμόν Α2Α/ΓΠ/92221/2014 (ΦΕΚ 3501/Β/2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία έχουν προσδιοριστεί τα ποσά για εφημερίες ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, και οι υπ' αριθμούς οίκοθεν Α2Β/ΓΠ/109740/2014 (ΦΕΚ 3485/Β/2014), οίκοθεν Α2Β/ΓΠ/109735/2014 (ΦΕΚ 3485/Β/2014), οίκοθεν Α2Β/ΓΠ/109739/2014 (ΦΕΚ 3485/Β/2014), Α2Β/ΓΠ/107787/2014 (ΦΕΚ 3485/Β/2014), Α2Β/ΓΠ/113375/2014, Α2Β/ΓΠ/113378/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και Α2Β/ ΓΠ/113381/2014 υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες έχουν προσδιοριστεί τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας, του ΠΕΔΥ και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εξακολουθούν να ισχύουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διενεργείται κατά τις κείμενες διατάξεις έκδοσής τους.

 

β) Δαπάνες, εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας ετών 2012, 2013 και 2014, για την πληρωμή αποζημιώσεων: α) εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόμενα έτη αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να ανακατανέμονται μεταξύ των Νοσοκομείων, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως πιστώσεων διατάξεων και κατ' εξαίρεση να εκκαθαριστούν όλες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους 2015, με την προαναφερόμενη διαδικασία και μέχρι την 30-06-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 33 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με το άρθρο 27 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015), με την παράγραφο β του άρθρου 99 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3868/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περίπτωσης Α' με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Οι πρόσθετες αυτές εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη λήξη του μήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφημεριών.

 

Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών.}

 

3. Έσοδα από νοσήλια νοσοκομείων, από εργαστηριακές εξετάσεις των Μονάδων Υγείας των Διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών - Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και έσοδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, τα οποία καταβάλλονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύναται να διατίθενται συμπληρωματικά και πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των τακτικών εφημεριών, υπερωριών, εξαιρέσιμων και νυχτερινών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος, των εν λόγω φορέων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 01-01-2015.

 

Η παραπάνω αποζημίωση για το οικονομικό έτος 2015 μπορεί να αναλαμβάνεται σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους και να καταβάλλεται από τα ταμειακά υπόλοιπα που προέρχονται από έσοδα νοσηλίων που αποδόθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας το έτος 2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο α του άρθρου 99 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.