Νόμος 3335/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ημερολόγιο Ελέγχων - Βιβλίο Κυρώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Διεύθυνση τηρούνται:

 

α) Ημερολόγιο Ελέγχων, και

β) Βιβλίο Κυρώσεων.

 

2. Στο Ημερολόγιο Ελέγχων καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των προσώπων, που διενεργούν ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), το αντικείμενο αυτών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια αυτών, οι σχετικές διαπιστώσεις, κατά τρόπο περιληπτικό, και κάθε άλλο στοιχείο συναφές με τους ελέγχους.

 

3. α. Στο Βιβλίο Κυρώσεων καταχωρούνται, αναλυτικά, με όλα τα στοιχεία τους, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002).

 

β. Στη Διεύθυνση Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των Κυρώσεων και των ελέγχων της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων. Στο Πληροφοριακό αυτό Σύστημα καταχωρούνται όλες οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στους κατόχους αδειών του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), από κάθε αρμόδια προς τούτο Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών για τη βεβαίωση του οικείου κάθε φορά προστίμου. Η καταχώριση των κυρώσεων και των ελέγχων γίνεται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων, που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν και στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων Αρχές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), όπως ισχύει, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Διεύθυνση Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων συντάσσει, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, έκθεση αξιολόγησης των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος για το προηγούμενο κάθε φορά έτος.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα στοιχεία των κυρώσεων και των ελέγχων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων από τις αρμόδιες Αρχές και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πρόσβαση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, τη διαλειτουργική σύνδεση της με το σύστημα Elenxis και τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

4. Εάν, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης στο Βιβλίο Κυρώσεων της διοικητικής κύρωσης που αφορά στη χρονολογικώς τελευταία παράβαση φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν επιβληθεί, σε βάρος του ίδιου προσώπου, οποιαδήποτε νέα διοικητική κύρωση, οι κυρώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο πιο πάνω Βιβλίο και αφορούν στο συγκεκριμένο πρόσωπο διαγράφονται και δεν παράγουν οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Δεν διαγράφεται η διοικητική κύρωση, που αφορά στην οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5)β του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

4. (πρώην 5) Κάθε διοικητική κύρωση που ανακαλείται από τη διοίκηση ή ακυρώνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαγράφεται από το Βιβλίο Κυρώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.