Νόμος 3335/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της Διεύθυνσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται στη Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη και πέραν των άλλων καταβαλλόμενων, κάθε φύσης, αποδοχών και επιδομάτων.

 

2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων. Η αμοιβή αυτή παρέχεται πέραν του επιδόματος του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και της ημερήσιας αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) και του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών του άρθρου 19.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.