Νόμος 3320/05 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008, και εφεξής οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου σπουδών ημερήσιου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος των τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού, Κατασκευών, Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτικού και Ναυτιλιακού, Πληροφορικής Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Υγείας και Πρόνοιας και Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων προς αυτούς τομέων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματιών Λυκείων ή των Ναυτικών Λυκείων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 36 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) και όπως έχουν καθοριστεί με την αριθμό Φ.153/8104/Β6/26-01-2004 (ΦΕΚ 167/Β/2004) απόφαση [Α] του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς, Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας και τις Σχολές Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

β) Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της παραγράφου 1)α το ποσοστό του αριθμού των εισακτέων καθορίζεται σε οκτώ τοις εκατό (8%) επί του ποσοστού που αναλογεί σε όσους διαγωνίζονται κατ' έτος στα μαθήματα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου και υπάγεται στη γενική σειρά και στις ειδικές κατηγορίες του νόμου [Ν] 582/1970 και του νόμου [Ν] 1297/1982, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

 

Για τις Σχολές Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός θέσεων ή το ποσοστό θέσεων επί του αριθμού των εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 

γ) Για την εισαγωγή στις σχολές αυτές διενεργούνται εισιτήριες εξετάσεις με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο σε τρία μαθήματα από αυτά που εξετάζονται στον Β' κύκλο σπουδών, από τα οποία τα δύο είναι γενικής παιδείας και το τρίτο ειδικότητας.

 

δ) Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές αυτές γίνεται εφόσον έχουν συγκεντρώσει στις εξετάσεις σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

 

ε) Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι κείμενες ειδικές διατάξεις περί προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής στις σχολές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

στ) Τυχόν θέσεις που δεν πληρώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων από τα Ημερήσια ή Εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ζ) Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002 εφαρμόζονται ανάλογα και στους σπουδαστές των Σχολών του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3667/2008 (ΦΕΚ 114/Α/2008) και με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α/2008).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασής τους, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, οι συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων, ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 9 εδάφιο β' του νόμου 2909/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 23 εδάφιο γ' του νόμου 3027/2002, εφαρμόζονται και για τα ακαδημαϊκά έτη 2005 - 2006, 2006 - 2007 και 2007 - 2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3667/2008 (ΦΕΚ 114/Α/2008).

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 10-02-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.