Νόμος 3320/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,

 

β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

 

γ)τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

δ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

ε) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

στ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

ζ) τον Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

η) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

 

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται δύο υπάλληλοι, της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Το σχέδιο του Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στη λειτουργία της, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.