Νόμος 3320/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) καταργείται.

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, οι αμοιβές των οργάνων διοίκησής του και του προσωπικού του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.