Νόμος 3320/05 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παραγράφου 2)α του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235, 263Α του Ποινικού Κώδικα), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216, 217, 218, 220, 222 του Ποινικού Κώδικα), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372, 375, 381, 382 του Ποινικού Κώδικα) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 386, 386Α, 389, 390, 394), που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, επίσης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.

 

2. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου με υποχρέωση συμμόρφωσης των τελευταίων:

 

1) να παρίστανται κατά την προδικασία και την κύρια ακροαματική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τις ως άνω αξιόποινες πράξεις του υπαλλήλου, λειτουργού ή του οργάνου τους,

 

2) να ασκούν υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόμενα σε αυτούς ένδικα μέσα κατά αποφάσεων ή βουλευμάτων,

 

3) να ζητούν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας και την κατά προτίμηση εκδίκαση των υποθέσεων.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ζητά από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από τους φορείς της παρούσας παραγράφου με υποχρέωση συμμόρφωσης αυτών, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ακροαματική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας σε περιπτώσεις παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς των προαναφερόμενων φορέων ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ανακοινώνει στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το κλητήριο θέσπισμα ή το παραπεμπτικό βούλευμα για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

3. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, μετά από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί:

 

α) Να αναθέτει την εκτέλεση μελετών και εφαρμοσμένων ερευνών σε επιστημονικούς φορείς και ειδικούς επιστήμονες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και τη διενέργεια έργων βέλτιστης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στην υπηρεσία του, τα ιδιαίτερα σώματα ή τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2)α του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002.

 

β) Να αναθέτει στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, καθώς και στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα τη διενέργεια μελετών και ερευνών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

γ) Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, όπως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισμού της διαφθοράς.

 

δ) Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της παραγράφου 2)α του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 και την ενημέρωση του κοινού.

 

4. Η χρηματοδότηση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο δράσεων μπορεί να γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και από πόρους προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.