Νόμος 3316/05 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Λήξη εκκαθάρισης του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 (ΟΠΠΕΘ 1997), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, όπως ισχύει, εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 01-01-2004 έως 30-06-2005.

 

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από πενταμελές Συμβούλιο Εκκαθάρισης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας - Θράκης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή των εκκαθαριστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας - Θράκης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού κατά την περίοδο και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος λύεται κάθε είδους σύμβαση εργασίας ή έργου μεταξύ του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 και εργαζομένων σε αυτόν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση. Το Συμβούλιο των εκκαθαριστών δύναται να συνάπτει τις απολύτως αναγκαίες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου για την κάλυψη των αναγκών της εκκαθάρισης. Οι συμβάσεις αυτές λήγουν σε κάθε περίπτωση την 30-06-2005.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Εκκαθάρισης, δύναται να ανατίθεται σε Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών για όλες τις διαχειριστικές χρήσεις ή για μέρος αυτών. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται το περιεχόμενο του ελέγχου και καθορίζεται η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ειδικά για την αμοιβή αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1992 (ΦΕΚ 120/Α/1992), όπως ισχύει.

 

5. Η προθεσμία για υποβολή εκ μέρους του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 της δηλώσεως του άρθρου 107 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-03-2005.

 

6. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος το πενταμελές Συμβούλιο Εκκαθάρισης του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 που διενήργησε την εκκαθάριση αυτού έως 31-12-2003 υποχρεούται να παραδώσει στο νέο Συμβούλιο Εκκαθάρισης την κατοχή όλης της περιουσίας του άνω Οργανισμού μαζί με το αρχείο του, καθώς και τα αποτελούντα αυτό κάθε είδους έγγραφα και στοιχεία. Για την παράδοση αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που κοινοποιείται στα συναρμόδια Υπουργεία.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας -Θράκης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του άνω Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, καθώς και τα σχετικά με τη φύλαξη και διατήρηση του αρχείου του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προθεσμία που προβλέπεται για την εκκαθάριση του Οργανισμού, παρατείνεται μέχρι 31-12-2005 σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 3390/2005 (ΦΕΚ 233/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.