Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22b

Άρθρο 22Β: Συγκρότηση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων συγκροτείται από επτά (7) μέλη, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης και αποτελείται από:

 

α. τον πρόεδρο, στη θέση του οποίου ορίζεται πρόσωπο με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαρκή γνώση και εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης δημοσίων οικονομικών και δημόσιων έργων,

 

β. τον αντιπρόεδρο, με ανάλογα με τον πρόεδρο προσόντα,

 

γ. το Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

 

δ. τρία (3) μέλη με εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης και οικονομίας ή δημόσιων έργων ή διαχείρισης υδάτινων πόρων,

 

ε. έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ανώτερο στέλεχός της, ο οποίος υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών των στοιχείων γ', δ' και ε', καθώς και ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος είναι υπάλληλος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων.

 

2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εκπρόσωπος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης υποδεικνύεται από την εταιρεία μαζί με τον αναπληρωτή του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός προβαίνει στον ορισμό του μέλους αυτού και του αναπληρωτή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

 

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, περιλαμβανομένου οπωσδήποτε σε αυτά και του προέδρου ή του αναπληρωτή του.

 

Ο πρόεδρος αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον αντιπρόεδρο. Καθήκοντα εισηγητή επί των θεμάτων που τίθενται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο στέλεχος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων με απόφαση του προέδρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.