Νόμος 3274/04 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ειδικοί συνεργάτες Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας - Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων μπορούν να προσλαμβάνουν έως τρεις και έναν, αντιστοίχως, ειδικούς συμβούλους ή ειδικούς συνεργάτες ή επιστημονικούς συνεργάτες. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του οργάνου που τους προσλαμβάνει, και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

 

2. Για την πρόσληψη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτούνται:

 

α) Πτυχίο σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ανώτατης σχολής.

 

β) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Ειδικά για τους επιστημονικούς συνεργάτες, απαιτείται και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμος τίτλος αλλοδαπής ανώτατης σχολής, που αντιστοιχεί στο αντικείμενο ενασχόλησής τους.

 

γ) Για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται, χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής.

 

3. Η πρόσληψη των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση δια του ημερήσιου τύπου από τον Πρόεδρο της κάθε Ένωσης, ο οποίος και προσλαμβάνει, με αιτιολογημένη απόφασή του, τα πρόσωπα που είναι κατάλληλα. Η απόφαση αυτή καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με την Ένωση και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

 

4. Η πρόσληψη των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη, άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 1416/1984. Οι αποσπώμενοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης που είναι ασφαλισμένοι.

 

5. Οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της κάθε Ένωσης, την οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Ειδικά οι επιστημονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα, που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες των Ενώσεων, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Πρόεδρο.

 

6. Το έργο των ειδικών συμβούλων δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του λειτουργήματος του ειδικού συμβούλου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες. Οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών των Ενώσεων.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των επιστημονικών συνεργατών. Σε περίπτωση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών της κύριας θέσης τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.