Νόμος 3219/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις καταβολής ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 όριο επιχορήγησης και επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης αναπροσαρμόζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

 

2. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ή / και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιχειρηματικού σχεδίου που εντάσσεται στις ενισχύσεις επιχορήγησης ή / και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι δυνατόν μετά από αίτηση του επενδυτή να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού που έχει εγκριθεί.

 

Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία του κόστους κατά το χρόνο υλοποίησης.

 

7. Προθεσμία και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης ή / και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης και υποχρεώσεις φορέων που εντάσσονται στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή / και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ορίζεται τριετής για επενδύσεις ενισχυόμενου κόστους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ και τετραετής για επενδύσεις κόστους πέραν του ποσού αυτού, αρχίζει δε από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης της απόφασης υπαγωγής.

 

Εντός των προθεσμιών αυτών οι φορείς των επενδύσεων οφείλουν:

 

α) να έχουν προβεί σε πλήρη εξόφληση του κόστους του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της επένδυσης,

β) να έχουν καταβάλει το σύνολο της ιδίας συμμετοχής,

γ) να έχουν προβεί σε ανάληψη του συνολικού τραπεζικού δανείου που αφορά στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης,

δ) να έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση και τη λειτουργία της επένδυσης και

ε) να έχουν κάνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 περίπτωση δ'.

 

Οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των λόγων αυτών, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως ισχύει

 

Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση για πιστοποίηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β' παράγραφος 5 του άρθρου 9 και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

 

8. Έναρξη λήξη ενισχυόμενων επενδυτικών δαπανών ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και δαπανών επιχειρηματικών σχεδίων για την παροχή των κινήτρων της επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(α) Ενισχύονται αποκλειστικά οι δαπάνες επενδύσεων οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και τιμολογηθεί μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της σχετικής περίληψης της απόφασης υπαγωγής και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και οι οποίες αφορούν έργα που πραγματοποιήθηκαν στο μεταξύ αυτών χρονικό διάστημα.

Για τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης ενισχύεται η απόκτηση εξοπλισμού εφόσον εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση και έχει τιμολογηθεί και παραληφθεί ο εξοπλισμός αυτός.

 

(β) Προκαταβολές πριν από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν ενισχύονται

 

(γ) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής από φορείς, μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από πυρκαγιές, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, για επενδύσεις τους, προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικά σχέδια, που σχετίζονται με την αποκατάσταση των μονάδων οι δραστηριότητες των οποίων επλήγησαν, τα επενδυτικά έργα, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και λοιπές εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από το χρόνο που συνέβη η πυρκαγιά ή το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημιά μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και ότι η αίτηση υπεβλήθη το αργότερο εντός έτους από το ζημιογόνο γεγονός.}

 

3. Η παράγραφος 29 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{29. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράμματος ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:

 

α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 9,

β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

 

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 29 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν αναλόγως και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί σε αυτόν, καθώς και για τις αιτήσεις υπαγωγής που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.