Νόμος 3219/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 33 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{33. Η εκάστοτε χορηγούμενη συνολική ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού όταν εκφράζεται σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΚΙΕ) δεν θα υπερβαίνει το εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης για την Ελλάδα, εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άλλων Κοινοτικών Κανονισμών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του Καθαρού Ισοδύναμου Επιχορήγησης που σε κάθε περίπτωση

χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του περιορισμού της παρούσας παραγράφου, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο παράρτημα Ι των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

Από 01-01-2004 για επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο ως άθροισμα των παρακάτω επί μέρους ποσών που υπολογίζονται βάσει της ακόλουθης κλίμακας:

 

(α) Για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

(β) Για το τμήμα από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

(γ) Για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.}

 

2. Στις περιπτώσεις που για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαδικασίες έκδοσης της απόφασης υπαγωγής αρχίζουν μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.