Νόμος 3212/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 24-01-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 121/Δ/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Ελάχιστον εμβαδόν: 20.000 m2

 

Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω εμβαδού, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα εντός της ζώνης Γ του παρόντος γήπεδα, τα οποία υφίσταντο στις 07-07-1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983) και:

 

α)α. βρίσκονται εντός των ορίων των ζωνών Α και Β που καθορίσθηκαν με το από 05-12-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 707/Δ/1979) και είχαν κατά την 13-12-1979, ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2 ή

 

β)β. βρίσκονται στην υπόλοιπη περιοχή της καθοριζόμενης με το παρόν διάταγμα Γ ζώνης προστασίας και είχαν κατά την 07-07-1983, ημερομηνία δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983), ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.}

 

β) Τα υπ' αριθμούς 6467.4, 6467.5, 6467.6, 6468.5, 6467.7, 6467.8, 6468.7, 6476.2, 6477.1, 6477.2, 6478.1, 6478.2, 6477.4, 6478.3, 6477.6, 6478.5 διαγράμματα κλίμακας 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την υπ' αριθμόν 17407/2002 πράξη του και συνοδεύουν το από 24-01-2003 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/2003), αντικαθίστανται από ταυτάριθμα διαγράμματα ίδιας κλίμακας, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συνοδεύουν την παρούσα ρύθμιση και αντίγραφά τους δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται πλέον στα όρια των ορεινών όγκων σύμφωνα με τα ανωτέρω διαγράμματα, ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή με στοιχείο Γ του άρθρου 2 του από 17-02-1998 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 125/Δ/1998).

 

n.3212.03.4

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α/1996) προστίθενται τέσσερα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

 

{Αντίστοιχο με το υπό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου προβλεπόμενο ειδικό επίδομα, καταβάλλεται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και στους μόνιμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, μηχανικούς, διορισμένους στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ισότιμων προς τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού, αποκλειομένων των υπαγομένων στις αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου περιπτώσεις, καθώς και των αναφερομένων στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

Το επίδομα αυτό ορίζεται σε 3‰ επί του ορίου πληρωμών των πιστώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και η διαχείρισή του γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για την αιτία αυτή.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.

 

Το ειδικό αυτό επίδομα καταβάλλεται από 01-01-2004.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.