Νόμος 3212/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συστήνεται Μονάδα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για την αντιμετώπιση των αναγκών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης φυσικών καταστροφών, την άμεση επέμβαση σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, την τεχνική αρωγή στον πληττόμενο πληθυσμό και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες της συνιστώμενης Μονάδας, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

2. Συνιστώνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 900 θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών του, προς αντιμετώπιση θεμάτων αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας, αποκατάστασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές, εκτέλεσης ειδικών έργων και παροχής ειδικών υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις:

 

α) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Κεντρική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων) και

β) ανά κατηγορία και ειδικότητα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία, τα κριτήρια, η στάθμιση των κριτηρίων επιλογής, η οποία διενεργείται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, ο τρόπος συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, το προσωπικό που κατατάχθηκε σε θέσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του νόμου 2839/2000 επιτρέπεται μετά από αίτησή του να μεταφέρεται και να εντάσσεται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β' βαθμού ή στις Περιφέρειες της χώρας.

 

Με την ίδια απόφαση μεταφέρεται και η προσωρινή θέση που κατέχει.

 

4. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αττικής, που λήγουν στις 31-12-2003 και μεταγενέστερα, παρατείνονται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη λήξη τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.