Νόμος 3209/03 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα εκτέλεσης έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Για τα έργα αρμοδιότητας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας) ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, να ορίζονται ως Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Υπηρεσία, Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία και Τεχνικό Συμβούλιο του έργου, τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας στην οποία εκτελούνται τα έργα.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 1397/1983 και ο ειδικός κανονισμός, που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε2Α/02/127/Φ13/1984 (ΦΕΚ 22/Β/1984) των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, εφαρμόζονται και για μελέτες έργων ανέγερσης, επισκευών, διαρρυθμίσεων, βελτιώσεων και επεκτάσεων επί ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001), αντικαθίσταται η φράσηβοτανικών κήπων και υγειονομικών σταθμών με τη φράση βοτανικών κήπων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας) και των νοσοκομείων του άρθρου 13 παράγραφος 10 του νόμου 2889/2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.