Νόμος 3207/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Φορολογία αλλοδαπών φυσικών προσώπων και των αλλοδαπών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν εργασίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο συμβάσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για το εισόδημα που αποκτούν αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από εργασίες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι 30-09-2004, στο πλαίσιο συμβάσεων που συνάπτουν με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Ανώνυμη Εταιρεία, για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, παρακρατείται φόρος, κατά περίπτωση, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Ανώνυμη Εταιρεία, κατά την πίστωση ή την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, με αναλογικό συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Με την παρακράτηση αυτή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των πιο πάνω δικαιούχων για το εισόδημα αυτό, ανεξάρτητα αν αυτοί αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα λόγω αυτών των εργασιών. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό εισοδημάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.

 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπάγονται σε φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000).

 

Υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, που αναλογεί σε αυτές τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι, κατά περίπτωση, οι λήπτες των υπηρεσιών Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Ανώνυμη Εταιρεία, ανεξάρτητα από την έδρα εγκατάστασης των πιο πάνω αναφερόμενων αλλοδαπών φυσικών προσώπων. Η καταβολή του φόρου διενεργείται με έκτακτη περιοδική δήλωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για την εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων).

 

4. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που πραγματοποιούν εργασίες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέχρι 30-09-2004, στο πλαίσιο συμβάσεων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Ανώνυμη Εταιρεία, για την τέλεση και τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη και αναμετάδοση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, εφόσον δεν έχουν άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων). Για τις αμοιβές που εισπράττουν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ελλάδα, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που απασχολούν ημεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό με σύμβαση εργασίας, το οποίο πληρώνεται από την αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισμό στην Ελλάδα.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των οριζομένων στις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.