Νόμος 3207/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ρύθμιση θεμάτων εισόδου, παραμονής και εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέχρι 15-10-2004 θα απασχοληθούν ως εξειδικευμένο προσωπικό, στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, στην οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, στους διεθνείς χορηγούς των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, στην Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Ανώνυμη Εταιρεία, στους αλλοδαπούς αναδόχους, με τους οποίους η οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και η Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Ανώνυμη Εταιρεία έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στους δικαιούχους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς (Right holders broadcasters) εισέρχονται στη χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.

 

2. α. Η εθνική θεώρηση εισόδου, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, χορηγείται από το ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας ή διαμονής των αλλοδαπών, αφού προηγουμένως αποσταλεί σε αυτό από το Υπουργείο Εξωτερικών ονομαστική κατάσταση με τις αντίστοιχες ειδικότητες θεωρημένη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η θεωρημένη ονομαστική κατάσταση κοινοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι Προξενικές Αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν τυχόν απαγορευτικοί λόγοι εισόδου στον ενιαίο χώρο Schengen, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α)α) Διαβατήριο ή άλλο αναγνωριζόμενο από την Ελλάδα ταξιδιωτικό έγγραφο.

 

β)β) Βεβαίωση από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή της Αθηναϊκής Ολυμπιακής Ραδιοτηλεοπτικής Ανώνυμη Εταιρεία που θα αναφέρει την απασχόληση των αλλοδαπών στη διοργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

 

γ)γ) Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή θεραπευτήριο της χώρας κατοικίας ή διαμονής των αλλοδαπών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

 

δ)δ) Βεβαίωση (εφόσον πρόκειται για κρατικούς φορείς) ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο (εφόσον πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς), από το οποίο να προκύπτει ότι οι αλλοδαποί είναι ασφαλισμένοι σε κρατικό ασφαλιστικό φορέα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής ή σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία της αλλοδαπής ή της ημεδαπής για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κινδύνων από εργατικό ατύχημα για το διάστημα παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα.

 

β. Οι αλλοδαποί της παραγράφου 1 του παρόντος, αφού εισέλθουν στη χώρα έχοντας λάβει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου, παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως ή νομίμως εκπροσωπούμενοι άδεια παραμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, από ειδικό γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προσκομίζοντας μόνο φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου με το οποίο κατέβαλαν παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 12,5 ευρώ για κάθε μήνα παραμονής τους στη χώρα και εισπράττεται υπέρ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ανωτέρω άδεια εκδίδεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας οποιασδήποτε μορφής (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων έργου ή συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) και ισχύει μέχρι 29-10-2004.

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) εφαρμόζεται αναλόγως και για τους αλλοδαπούς της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

3. Όσοι από τους αλλοδαπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου στον ενιαίο χώρο Schengen, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1295/2003 του Συμβουλίου της 15-07-2003, δεν υποχρεούνται να λάβουν την εθνική θεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι κάτοχοι των Ολυμπιακών Δελτίων Διαπίστευσης, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό (ΕΚ), έχουν το δικαίωμα να εκπληρώσουν τις ολυμπιακές λειτουργίες και καθήκοντά τους ακωλύτως, χωρίς την ανάγκη τήρησης των διαδικασιών της παραγράφου 2.

 

4. Οι αλλοδαποί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 εξαιρούνται αυτοδίκαια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά τους κατά την περίοδο από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 29-10-2004, από την υποχρέωση ασφάλισης στους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί εφαρμοστέας νομοθεσίας των κοινοτικών κανονισμών και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το αντικείμενο της εργασίας των αλλοδαπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ανώτατος αριθμός τους, οι ειδικότητές τους, καθώς επίσης κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.