Νόμος 3207/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνιστάται ειδική Υπηρεσία, επιπέδου Υποδιεύθυνσης, με τίτλο Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας. Η Υπηρεσία αυτή, στην οποία προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ως αποστολή την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Αττικής, κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από προσωπικό των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο αποσπάται εκεί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ως προς τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του αρμόδιου Υπουργού. Η αναγκαία για τη λειτουργία του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμός διατίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και του οικείου Υπουργού, κατά περίπτωση, δύναται να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας και να καθορίζεται το αντικείμενο και η διαδικασία της συνεργασίας μεταξύ τους.

 

3. Η ανωτέρω Υπηρεσία συνεργάζεται και με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το αντικείμενο, η διαδικασία της συνεργασίας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.