Νόμος 3202/03 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ταμειακή υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 228 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η ταμειακή λειτουργία των δήμων με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων διεξάγεται υποχρεωτικά από 01-07-2004 από ίδια ταμειακή υπηρεσία που συνιστάται με τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

2. Στους λοιπούς δήμους είναι δυνατή η σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας με σχετική πρόβλεψη στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών.

 

3. Στις κοινότητες της χώρας, στους συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων, καθώς και στα ιδρύματα και νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δυνατή η σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας με σχετική πρόβλεψη στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών κατόπιν προηγούμενης εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

4. Η Ταμειακή υπηρεσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν υποχρεούνται και δεν έχουν συστήσει ίδια Ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δια μέσου των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, με υπαλλήλους που διατίθενται από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

5. Όμοροι δήμοι και κοινότητες είναι δυνατόν να συστήσουν κοινή ταμειακή υπηρεσία, συνάπτοντας σχετική σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

6. Η Ταμειακή υπηρεσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων και των κοινοτήτων, τα οποία δεν έχουν δική τους Ταμειακή υπηρεσία, διεξάγεται από αυτόν που ασκεί την Ταμειακή υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας που τα έχει συστήσει

 

Σε περίπτωση που η Ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται μέσω των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, αυτή διεξάγεται από υπαλλήλους του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει συστήσει το νομικό πρόσωπο.

 

Η στελέχωση των ανωτέρω ταμειακών υπηρεσιών γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997). Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία η ταμειακή υπηρεσία εξακολουθεί να διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαμέσου των δημοσιών οικονομικών υπηρεσιών, με υπαλλήλους που διατίθενται από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

2. Το άρθρο 229 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, για την είσπραξη των εσόδων των δήμων και των κοινοτήτων εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

Τα ταμειακά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

 

2. Οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1819/1951 (ΦΕΚ 149/Α/1951), όπως ισχύουν κάθε φορά, ισχύουν ανάλογα και για τα χρέη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) εφαρμόζονται χωρίς να απαιτείται η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 2362/1995.

 

4. Δήμοι που έχουν δική τους Ταμειακή υπηρεσία και υπηρεσία ύδρευσης ή επιχείρηση ύδρευσης μπορούν να συν-εισπράττουν με τους λογαριασμούς ύδρευσης και άλλα βεβαιωμένα χρέη από τέλη, δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται τα όρια των οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι τα οποία αμελείται η ταμειακή βεβαίωσή τους και η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.}

 

3. Το άρθρο 231 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στους οφειλέτες των δήμων και των κοινοτήτων παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από την εκάστοτε αντίστοιχη νομοθεσία για τους οφειλέτες του Δημοσίου.

 

Στους οφειλέτες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των οποίων η Ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται μέσω των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων είναι αποκλειστικά αυτά που ισχύουν και για τους οφειλέτες του Δημοσίου.

 

Όπου στις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) αναφέρεται προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, επιτροπή και Υπουργός Οικονομικών, νοούνται αντίστοιχα ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου ή της κοινότητας, η δημαρχιακή επιτροπή και το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Για την άσκηση της αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής.

 

Το παράβολο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2648/1998, όπως αυτό δια μορφώνεται κάθε φορά, κατατίθεται υπέρ του δήμου ή της κοινότητας.

 

2. Οφειλές προς δήμους και κοινότητες που δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, μπορεί για εξαιρετικούς λόγους να καταβάλλονται σε δόσεις, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του χρέους.

 

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι οφειλές από συμβάσεις και οι οφειλές που εισπράττονται μέσω των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.