Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων αιρετών οργάνων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Πρόεδρο Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στον Νομάρχη, τους βοηθούς Νομάρχη και τους έπαρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή εργαζόμενοι και δικηγόροι με έμμισθη εντολή σε δημόσιες Επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, που εξήλθαν ή εξέρχονται του δημόσιου τομέα, στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων χορηγείται ειδική άδεια, μετ' αποδοχών, για όλο το διάστημα που ασκούντα καθήκοντά τους.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής Τραπεζών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν από 01-01-1995.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 

2. Χορηγείται επίσης άδεια έως 60 και 30 ημερών το χρόνο αντίστοιχα

 

(α) στον πρόεδρο του νομαρχιακού συμβουλίου και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών και

 

(β) στα λοιπά μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου, που έχουν την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου. Η άδεια αυτή χορηγείται τμηματικά σε ημέρες και ώρες που προσδιορίζονται με αίτηση των δικαιούχων.

 

Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα είναι και μέλη του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος χορηγείται επιπλέον άδεια 60 ημερών το χρόνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 

3. Η παραπάνω άδεια θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.

 

Η άδεια αυτή χορηγείται από την υπηρεσία του υπαλλήλου υποχρεωτικά και χωρίς σχετική αίτηση αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.