Νόμος 3105/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα όργανα Διοίκησης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής.

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία, είναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και τέσσερα (4) μέλη, διορίζεται δε με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού.

 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων υποχρεούνται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού, να υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός διορίζει τα τρία (3) αυτά μέλη από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Στο αίτημα των μελών αυτών για την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναγράφονται και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή οι αναπληρωτές τους, ως εισηγητές των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

 

Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί, προ της λήξεως της θητείας, θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, η θέση αυτή πληρούται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης για το εναπομένον της τριετούς θητείας χρονικό διάστημα.

 

Μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:

 

α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.

 

β. Αποδεδειγμένη γνώση ή εμπειρία σε θέματα τουρισμού ή εκπαίδευσης.

 

γ. Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον.

 

3. Ο Γενικός Διευθυντής.

 

Για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.