Νόμος 3057/02 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128Ε του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΣΤ ως εξής:

 

{Άρθρο 128ΣΤ: Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, που έχει σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.

 

2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από εννέα (9) Μέλη.

 

Από τα Μέλη αυτά:

 

α. Τρία Μέλη είναι νομικοί, κατά το δυνατό με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αθλητισμού ή του αντικειμένου (ντόπινγκ).

 

β. Τρία Μέλη είναι επιστήμονες από το χώρο της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της ιατρικής, με γνώσεις στο αντικείμενο (ντόπινγκ), που επιλέγονται ως εξής:

 

Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ένα μέλος που επιλέγεται από κατάλογο πέντε τουλάχιστον προσώπων που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

 

γ. Τρία (3) Μέλη είναι πρόσωπα κύρους από το χώρο του αθλητισμού, που υποδεικνύονται ως εξής:

 

Ένας μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ένα μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αντιπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.

 

4. Τα Μέλη δεν ανακαλούνται και η θητεία τους δεν διακόπτεται λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας στη θέση εκ της οποίας μετέχουν στο Συμβούλιο. Μέλος για το οποίο διαπιστώνεται κώλυμα από το Συμβούλιο, κηρύσσεται άμεσα έκπτωτο από αυτό με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών.

 

5. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση πάνω από έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας, διορίζεται ένα νέο μέλος, η θητεία του οποίου λήγει την ίδια ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία του προσώπου που αντικαθιστά.

 

6. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον έξι από τα Μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Καταρτίζει το γενικό σχεδιασμό όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο πρόγραμμα αυτών και την κατανομή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους αρμόδιους φορείς.

 

β. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρμόζει, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, δίνοντας έμφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη που επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισμού.

 

γ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ και τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και χορηγεί ταυτότητες στους εντεταλμένους δειγματολήπτες.

 

δ. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις στον αγώνα για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την τροποποίηση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 2 του άρθρου 128Γ του παρόντος.

 

ε. Δίδει εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις προβλεπόμενες στο άρθρο 128Δ υπηρεσίες δειγματοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο κατά το άρθρο 128Γ εργαστήριο.

 

στ. Παραλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρμόδιο επιστημονικό του τμήμα, τα θετικά αποτελέσματα διαβιβάζονται στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και στους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 128Ε του παρόντος νόμου.

 

ζ. Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανονισμών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα του ντόπινγκ ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις. Η οικεία αθλητική ομοσπονδία έχει υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του Συμβουλίου για τις αποφάσεις της και τις σχετικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.

 

η. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τον περιορισμό της διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.

 

θ. Προτείνει στον Υπουργό Πολιτισμού κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

 

ι. Παρέχει τη γνώμη του στον Υπουργό Πολιτισμού, εφόσον του ζητηθεί, για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης σχετικά με την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

 

ι)α. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στο ντόπινγκ και στις πειθαρχικές διαδικασίες. Η συμμόρφωση των αθλητικών ομοσπονδιών με τις ανωτέρω συστάσεις αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κατανομή των τακτικών επιχορηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

ι)β) Μπορεί να αποδέχεται αιτήματα ένταξης και άλλων φορέων στα προγράμματά του και στις εξ αυτών διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί έχουν καταρτίσει κανονισμούς που προβλέπουν διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ και κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ.

 

ι)γ. Συνδιασκέπτεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς.

 

ι)δ. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού έκθεση δράσης με τον απολογισμό του έργου και του προγραμματισμού προσεχών δραστηριοτήτων, η οποία δημοσιεύεται.

 

ι)ε. Το Συμβούλιο έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του δίδεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

8. Το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο ή Μέλη αυτού, εκπροσωπεί τη χώρα στη Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

 

10. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Συμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου. Επίσης η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει χώρο για τη στέγαση του Συμβουλίου, καθώς επίσης και κάθε αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του.

 

11. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, για την εκπλήρωση των σκοπών του, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου. Οι γραμματείς του Συμβουλίου ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και είναι μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

13. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος νόμου.

 

14. Για την καλύτερη λειτουργία και εκτέλεση του έργου του στο Συμβούλιο λειτουργούν επιστημονικό τμήμα, επιτροπές και τμήματα πραγματογνωμόνων και άλλων ειδικών με συγκεκριμένο έργο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.