Νόμος 3057/02 - Άρθρο 58

Άρθρο 58


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128ΣΤ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Ζ ως εξής:

 

{Άρθρο 128Ζ: Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ

 

1. Πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ είναι:

 

α) η, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει συμμετοχής σε αυτούς, χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν απαγορευμένου μέσου,

β) η προτροπή, πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η μη επιβολή ποινής για τη χρήση ή διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης οποιουδήποτε απαγορευμένου μέσου,

γ) η τέλεση απαγορευμένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια και σε χώρους άθλησης, στα ιδιωτικά γυμναστήρια και στις ιδιωτικές σχολές του άρθρου 32 του παρόντος νόμου.

 

2. Επίσης, παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν και οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ, όταν αυτό του ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή η μη συμμόρφωσή του με τις Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ,

β. η αναγνώριση ή ομολογία εγγράφως ή προφορικώς μιας παράβασης ντόπινγκ,

γ. η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ ή των διαδικασιών αυτού και εντοπισμού απαγορευμένων μέσων.

 

3. Η παράβαση ντόπινγκ καθορίζεται:

 

α. με βάση το θετικό αποτέλεσμα,

β. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

 

4. Η πειθαρχική παράβαση τελείται με την πράξη της χορήγησης ή της χρήσης απαγορευμένου μέσου, ανεξάρτητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έμεινε στο στάδιο της απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκόμενο με αυτήν αποτέλεσμα.

 

5. Η χρήση απαγορευμένης ουσίας δεν αποτελεί παράβαση ντόπινγκ:

 

α. Όταν η ουσία αυτή χρησιμοποιείται από τον αθλητή για θεραπευτικούς λόγους ή για έλεγχο μιας ιατρικής κατάστασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i) Ο αθλητής, πριν από τον έλεγχο ντόπινγκ, έχει προσκομίσει γραπτή έγκριση από ιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή άλλου δημόσιου φορέα περίθαλψης για τη θεραπευτική χρήση της απαγορευμένης ουσίας. Η έγκριση πρέπει να είναι ονομαστική και να βεβαιώνεται σε αυτή η νόσος του πάσχοντος, το είδος, η δοσολογία και η διάρκεια της λήψης του φαρμάκου. Η χρήση ψευδούς ιατρικής ένδειξης συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

ii) Το επίπεδο της απαγορευμένης ουσίας είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη θεραπευτική χρήση και

iii) Η απαγορευμένη ουσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος.

 

β. Όταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συντρέχουν εφόσον η παρουσία της απαγορευμένης ουσίας στο βιολογικό ιστό ή στα βιολογικά σωματικά υγρά του αθλητή είναι πέραν του ελέγχου του ιδίου, όπως στις περιπτώσεις που:

 

i) αυτός έχει εκ φύσεως ένα επίπεδο τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη μεγαλύτερο του λόγου 6:1 ή η συγκέντρωση επιτεστοστερόνης στα ούρα του είναι μεγαλύτερη από 200 νανογραμμάρια ανά ml, που αποδεικνύεται ύστερα από σχετικές έρευνες κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο κανονισμό της Διεθνούς Ολυμπιακή Επιτροπή,

ii) του χορηγήθηκε η απαγορευμένη ουσία σε νοσοκομείο χωρίς να το γνωρίζει

 

Ο αθλητής που ισχυρίζεται ότι έγινε χρήση απαγορευμένης ουσίας για θεραπευτικούς λόγους ή συνέτρεχαν εξαιρετικές περιπτώσεις οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.