Νόμος 2725/99 - Άρθρο 128d

Άρθρο 128Δ: Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του αθλητικού αποτελέσματος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών, διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθλημάτων εφόσον αυτά καλλιεργούνται από αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά τον παρόντα νόμο φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη υποχρέωση υπέχουν οι ιδιοκτήτες και οι αναβάτες ίππων.

 

2. Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλαμβάνει τις διαδικασίες:

 

α. της λήψης δειγμάτων από αθλητές ή ίππους και

β. της ανάλυσης των δειγμάτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν απαγορευμένης ουσίας ή της χρήσης απαγορευμένης μεθόδου.

 

3. Η ευθύνη δειγματοληψίας για τον έλεγχο του ντόπινγκ ανήκει αποκλειστικά στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128ΣΤ. Η δειγματοληψία ενεργείται αποκλειστικά από τους δειγματολήπτες του Μητρώου Δειγματοληπτών που καταρτίζεται και τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, επιφυλασσομένης της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 128Ε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008).

 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ συγκροτεί σώμα δειγματοληπτών και με αποφάσεις του, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει τον αριθμό αυτών ανάλογα με τις ανάγκες του, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής τους, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την εκπαίδευση, πιστοποίηση, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ή λεπτομέρεια. Με όμοιες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αποζημίωση των δειγματοληπτών και η διαδικασία καταβολής αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008).

 

5. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ τηρεί Μητρώο Δειγματοληπτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και το οποίο ανανεώνεται κατά μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους. Κατά την κατάρτιση ή ανανέωση του Μητρώου, το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ μπορεί να διαβαθμίζει τους δειγματολήπτες λαμβάνοντας υπόψη του κριτήρια, όπως την κατάρτιση τους, την εμπειρία τους και την επιτυχή διενέργεια ελέγχων κατά το παρελθόν. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Μέλη του Μητρώου Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, τα οποία προέρχονται από την υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ή και από άλλους φορείς, καθίστανται αυτοδικαίως Μέλη του καταρτιζόμενου κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νέου Μητρώου Δειγματοληπτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008).

 

6. (πρώην 4) Η ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργείται υποχρεωτικά από αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008).

 

7. (πρώην 5). Τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ τεκμαίρεται ότι διενεργούν τις αναλύσεις με βάση τους κρατούντες και παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης. Κατά του τεκμηρίου αυτού χωρεί ανταπόδειξη.

 

8. (πρώην 6). Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους διαγωνιζόμενους.

 

9. (πρώην 7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού καθορίζονται οι διαδικασίες του ελέγχου γενετικού ντόπινγκ (ντόπινγκ που έχει γίνει με γονιδιακή μεταφορά).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.