Νόμος 3057/02 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128Γ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Δ ως εξής:

 

{Άρθρο 128Δ: Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ

 

1. Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του αθλητικού αποτελέσματος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών, διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθλημάτων εφόσον αυτά καλλιεργούνται από αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά τον παρόντα νόμο φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη υποχρέωση υπέχουν οι ιδιοκτήτες και οι αναβάτες ίππων.

 

2. Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλαμβάνει τις διαδικασίες:

 

α. της λήψης δειγμάτων από αθλητές ή ίππους και

β. της ανάλυσης των δειγμάτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν απαγορευμένης ουσίας ή της χρήσης απαγορευμένης μεθόδου.

 

3. Την ευθύνη της δειγματοληψίας ντόπινγκ έχει η αρμόδια ημεδαπή υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Σε περίπτωση αδυναμίας της, μπορεί να γίνει δειγματοληψία από αντίστοιχη αλλοδαπή υπηρεσία, αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

 

4. Την ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργεί υποχρεωτικά το αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή Εργαστήριο Ελέγχου ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ή άλλο εργαστήριο της Ελλάδας, που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωρισθεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Σε περίπτωση αδυναμίας των ανωτέρω εργαστηρίων, η ανάλυση του δείγματος μπορεί να γίνει από εργαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

5. Τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ τεκμαίρεται ότι διενεργούν τις αναλύσεις με βάση τους κρατούντες και παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης. Κατά του τεκμηρίου αυτού χωρεί ανταπόδειξη.

 

6. Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους διαγωνιζόμενους.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού καθορίζονται οι διαδικασίες του ελέγχου γενετικού ντόπινγκ (ντόπινγκ που έχει γίνει με γονιδιακή μεταφορά).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.