Νόμος 3057/02 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 95 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 95: Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

 

1. Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβομένων αθλητών, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητό όρο της σχετικής σύμβασης, επιλύονται διαιτητικά από τις Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών.

 

2. Οι Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών του παρόντος άρθρου είναι όργανα μόνιμης διαρκούς διαιτησίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που συνιστώνται και διέπονται από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του άρθρου 87 του παρόντος. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε πρώτο βαθμό στις επαγγελματικές ενώσεις ή στις ολομέλειες τμημάτων αμειβομένων αθλητών του οικείου κλάδου άθλησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους με διετή θητεία και με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση των προεχόντως αθλητικών διαφορών που προκύπτουν από τα συμβόλαια μεταξύ αθλητών ή προπονητών και αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβομένων αθλητών, όπως τη διακοπή ή λύση του συμβολαίου. Όταν δεν λειτουργεί ολομέλεια τμήματος αμειβομένων αθλητών ή αυτή αδυνατεί να τη συγκροτήσει μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του πρωταθλήματος, η αντίστοιχη επιτροπή συγκροτείται σε κάθε περίπτωση χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ομοσπονδία του αθλήματος. Οι δευτεροβάθμιες Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών συγκροτούνται στις ομοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης, με διετή θητεία, με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, και έχουν ως έργο τη σε δεύτερο βαθμό κρίση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του οικείου κλάδου άθλησης.

 

3. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, ως ακολούθως:

 

α) από ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή της οικείας ολομέλειας των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, άλλως, του διοικητικού συμβουλίου της οικείας Ομοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, ως πρόεδρο,

 

β) από τρεις (3) δικηγόρους, τουλάχιστον παρ' εφέταις, με έναν (1) αναπληρωτή, κοινής αποδοχής των ενδιαφερόμενων μερών,

 

γ) από ένα (1) δικηγόρο, τουλάχιστον παρ' εφέταις, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητών, ή των προπονητών, κατά περίπτωση.

 

Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν στην επιλογή των προσώπων της περίπτωσης β' τα πρόσωπα αυτά ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

4. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, ως ακολούθως:

 

α) από δύο (2) Προέδρους Εφετών ή Εφέτης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος νόμου. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος των δικαστών,

 

β) από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και πρέπει να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω,

 

γ) από έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητών ή των προπονητών κατά περίπτωση, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών και πρέπει να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω,

 

δ) από έναν (1) δικηγόρο, παρ' Αρείω Πάγω, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται με κοινή αποδοχή των μερών ή σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

5. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών δεν είναι προσωρινά εκτελεστές, η έφεση δε κατά αυτών ασκείται ενώπιον των οικείων δευτεροβάθμιων επιτροπών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

 

Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών εκδίδονται υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

6. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών, καθώς και αυτές των πρωτοβάθμιων επιτροπών μετά την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης στην παράγραφο 5 του παρόντος προθεσμίας, αποτελούν δεδικασμένο και είναι τίτλοι εκτελεστοί κατά την έννοια του άρθρου 904 παράγραφος 2 περίπτωση β' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

7. Οι δικηγόροι που ορίζονται ως Μέλη των παραπάνω επιτροπών πρέπει:

 

α) να έχουν ειδική εμπειρία και γνώση στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο.

β) να μην είναι μέτοχοι ή Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή διευθύνοντες σύμβουλοι αυτής ή Μέλη αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήμα αμειβομένων αθλητών.

γ) να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

8. Ο κάθε δικηγόρος, προκειμένου να ορισθεί ως μέλος των πιο πάνω επιτροπών, οφείλει, με ποινή ακυρότητας του διορισμού του, να υποβάλει στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή στην ολομέλεια των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, κατά περίπτωση, στην ομοσπονδία:

 

α) βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να αποδεικνύεται η ειδική εμπειρία και γνώση του στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο,

β) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου κωλύματα.

 

9. Στα Μέλη των πιο πάνω επιτροπών, στους αναπληρωτές τους, καθώς και στους γραμματείς καταβάλλεται ειδική μηναία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας επαγγελματικής ένωσης ή της ολομέλειας, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών, ή άλλως, της οικείας ομοσπονδίας για την πρωτοβάθμια επιτροπή και της οικείας ομοσπονδίας για τη δευτεροβάθμια επιτροπή, τον προϋπολογισμό των οποίων βαρύνει αντίστοιχα η σχετική δαπάνη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.