Νόμος 3057/02 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 127Α του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 127Β ως εξής:

 

{Άρθρο 127Β: Ειδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο

 

1. Ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο του οργάνου και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο του επαγγελματικού συνδέσμου. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του επιλέγονται και διορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

 

2. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λειτουργεί πενταμελής πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή που συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και τρεις (3) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας. Οι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 119. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος πρωτοδικών, ένας (1) πρωτοδίκης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν σε όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεών της ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος.

 

3. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνιστάται Επιτροπή Εφέσεων, που συγκροτείται από έναν (1) αρεοπαγίτη ή πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) εφέτη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) δικηγόρο που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από κατάλογο τεσσάρων (4) ονομάτων που προτείνουν εκ περιτροπής οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή Πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος εφετών, ένας (1) εφέτης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της Επιτροπής Εφετών διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Για τον ορισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 123. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

 

4. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι καθοριζόμενες στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς και οι προβλεπόμενες για το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών στο άρθρο 124, εκτός από την περίπτωση δ'. Για την άσκηση και συζήτηση των προσφυγών στην Επιτροπή Εφετών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος.

 

5. Οι πράξεις και οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων δεν επικυρώνονται, ούτε ελέγχονται, αναστέλλονται ή ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του επαγγελματικού συνδέσμου ή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ομοίως και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από τα πιο πάνω όργανα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.