Νόμος 3057/02 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 102 του νόμου 2725/1999 τροποποιούνται ως εξής:

 

{1. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία καταβάλλει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα ακαθόριστα έσοδα, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων, των δελτίων ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται άπαξ μηνιαίως από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και μέσω αυτής στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και κατανέμεται ως εξής:

 

α) ένα τοις εκατό (1%) στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,

β) ένα τοις εκατό (1%) στην Ένωση Α' Εθνικής Κατηγορίας και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στην Ένωση Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

γ) 3,5% στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες Α' εθνικής κατηγορίας

δ) 2,5% στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες Β' εθνικής κατηγορίας

ε) 2,5% στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες Γ' εθνικής κατηγορίας.

 

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε κατηγορία διανέμεται κατ' ισομοιρία στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες της κατηγορίας αυτής.

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αποδίδει στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες τα ποσά που τους αναλογούν εντός δέκα μερών από την ως άνω προς αυτή καταβολή. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών μπορεί να συμψηφίσει τυχόν υποχρεώσεις των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών, προς αυτήν από το ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση που η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών δεν αποδώσει σε κάποια Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία τα παραπάνω ποσά στην προαναφερόμενη προθεσμία χωρίς νόμιμη αιτία, η συγκεκριμένη αιτία δικαιούται να ζητήσει από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία να της καταβάλλεται απευθείας το ποσό που κατά τα ανωτέρω της αναλογεί.

 

2. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία κοινοποιείται την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η καταβολή του αναλογούντος ποσοστού στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών ή σε συγκεκριμένη Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία διακόπτεται υποχρεωτικά ή περικόπτεται εν όλω ή εν μέρει. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από τη διακοπή ή την περικοπή αυτήν.

 

Διακοπή της καταβολής των ως άνω ποσών αποφασίζεται υποχρεωτικά όταν μια Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία:

 

α) Παρέλειψε να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και να τις υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή

 

β) παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα στην ίδια ως άνω υπηρεσία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων ή

 

γ) δεν έχει νόμιμη διοίκηση}

 

2. Στο άρθρο 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής:

 

{10. Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ παραχωρείται στην ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, με αίτηση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, για χρόνο ίσο με τον απομένοντα για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την δημοσίευση του νόμου 2843/2000.

 

Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν και για το παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ. Η τροποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 

Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων παραχωρείται στην ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου με τροποποίηση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για χρόνο ίσο με τον απομένοντα για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από τη δημοσίευση του νόμου 2843/2000.

 

Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν και για το παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων. Η τροποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 

Στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών, τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών και τα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε αγώνες καλαθοσφαίρισης καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), από τα ακαθάριστα έσοδα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ, αναφερομένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων κατά περίπτωση και η κατανομή του ποσοστού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Για τις καταβολές αυτές ισχύουν αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει.

 

Στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), από τα ακαθόριστα έσοδα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων.

 

Η κατανομή του ποσοστού δώδεκα τοις εκατό (12%) στις ομοσπονδίες των οποίων ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Η διεξαγωγή, οργάνωση και λειτουργία όλων των παιχνιδιών της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου είναι δυνατή και χωρίς την έκδοση δελτίου. Ο προσφορότερος τρόπος και το προσφορότερο μέσο διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας, ορίζονται για το σκοπό αυτό στους κανονισμούς των παιχνιδιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.