Νόμος 3054/02 - Άρθρο 15b

Άρθρο 15Β: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 7Α της Οδηγίας 1998/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περίπτωση 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

 

1. Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού, ως παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια θεωρούνται αυτά τα οποία αφορούν χρήση από τα οδικά οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται, στην θάλασσα.

 

2. Οι προμηθευτές της παραγράφου 3 καταρτίζουν ετησίως έκθεση για την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευση του,

 

β) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ: όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας και

 

γ) αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία που θα καταδεικνύουν το βαθμό και τρόπο συμμόρφωσης του προς τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το παρόν άρθρο σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας.

 

Το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κάθε προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει στην αρχή που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας επίτευξης των στόχων της παραγράφου 5, την ανωτέρω έκθεση, με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, κατόπιν επαλήθευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4

 

3. Υποχρέωση τήρησης των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 2 για κάθε έτος αναφοράς και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά έχουν οι κάτωθι:

 

οι κάτοχοι αδειών εμπορίας κατηγορίας Α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6,
οι κάτοχοι της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α,
οι τελικοί καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α' και β' της παραγράφου 13 του άρθρου 3,
οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7,
οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7.

 

Οι ανωτέρω εγγράφονται σε ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

 

α) μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω κατηγορίες των υπόχρεων προμηθευτών της παραγράφου αυτής, οι οποίοι και εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών,

 

β) καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση και την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών,

 

γ) ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή, τις διαδικασίες κατάρτισης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών,

 

δ) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου,

 

4. Οι εκθέσεις της παραγράφου 2 επαληθεύονται από κατάλληλα αναγνωρισμένους φορείς,

 

Η αναγνώριση του φορέα επαλήθευσης, όσον αφορά στην ικανότητα και την τεχνική του επάρκεια γίνεται με τη διαπίστευση του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ανώνυμη εταιρεία) ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαλήθευση των εκθέσεων των Προμηθευτών σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά.

 

5. Οι προμηθευτές οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% και μέχρι 10% έως την 31-12-2020 σε σύγκριση με Βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο προκύπτει από μεθοδολογία προσδιοριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να καθορίζονται ενδιάμεσα ποσοστά μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια, έως την 31-12-2014 και έως την 31-12-2017.

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι δυνατόν να συμβάλλουν και πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και να παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση στα οχήματα αυτά.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η μεθοδολογία του υπολογισμού της εν λόγω συμβολής των ηλεκτρικών οδικών οχημάτων, ο μηχανισμός σύνδεσης της ως άνω υποχρέωσης των προμηθευτών με την προαναφερθείσα δυνατότητα των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Για την επίτευξη ενδεικτικού στόχου μέχρι την 31-12-2020 επιπλέον της αναφερομένης στην παράγραφο 5 μείωσης 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια και μέχρι 4% επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω μέθοδοι για τη κάλυψη του, σε ποσοστό 2% η καθεμία:

 

α) Παροχή ενέργειας για μεταφορές προς χρήση σε οποιοδήποτε τύπο οδικού οχήματος ή μη οδικού κινητού μηχανήματος (περιλαμβανομένων των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής ή/και χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας (περιλαμβανομένης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας,

 

β) Χρήση πιστωτικών μορίων, τα οποία αγοράζονται δια του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δυνάμει των όρων που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/54409/2632/27-12-2004 (ΦΕΚ 1931/Β/2004).

 

7. Ομάδα προμηθευτών μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει από κοινού τις οικείες υποχρεώσεις μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων θερμοκηπίου κύκλου ζωής των παραγράφων 5 και 6. Στην περίπτωση αυτή, για τους σκοπούς των ιδίων ως άνω παραγράφων, η ομάδα προμηθευτών νοείται ως ένας προμηθευτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.