Νόμος 2972/01 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 53 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αίτηση για τη χορήγηση. διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής

εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ

του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει επισυναφθεί γραμμάτιο είσπραξής του.

 

Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο:

 

α. Με ένα τεκμαρτό ημερομίσθιο της έκτης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, για οφειλή μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ.

 

β. Με τέσσερα τεκμαρτό ημερομίσθια της έκτης ασφαλιστικής κλάσης, όπου ισχύει κάθε φορά, για οφειλές μεγαλύτερες των έξι χιλιάδων ευρώ μέχρι του ποσού που ρυθμίζει ο διευθυντής του υποκαταστήματος ή του ταμείου είσπραξης εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

γ. Με δέκα τεκμαρτό ημερομίσθια της έκτης ασφαλιστικής κλάσης, όπου ισχύει κάθε φορά, για οφειλές αρμοδιότητας της Επιτροπής Αναστολών.

 

Τα ποσό των ανωτέρω παραβόλων στρογγυλοποιούνται σε δεκάδα ευρώ. Τα ποσό μέχρι πέντε ευρώ παραλείπονται, τα πάνω από πέντε ευρώ στρογγυλοποιούνται στην επόμενη δεκάδα ευρώ, εισπραττόμενα δε αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το ύψος του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

2. Το άρθρο 58 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οφειλές που προέρχονται από επιχειρήσεις και εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που είναι βεβαιωμένες στα ταμεία είσπραξης εσόδων και στις ταμειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προέρχονται από εισφορές, πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εισφορών υπέρ αυτού, καθώς και υπέρ τρίτων, διαγράφονται, όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (17.038 δραχμές) και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή τους μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

 

Επίσης διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές, από τις παραπάνω υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προέρχονται:

 

α. Από οποιαδήποτε αιτία υπέρ αυτού και ανέρχονται στο ποσό των εκατό ευρώ (34.075 δραχμές), εφόσον δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή τους μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

 

β. Από οφειλέτες που απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν οποιαδήποτε περιουσία και οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά και από το Δημόσιο ως κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής.

 

γ. Από οφειλέτες των οποίων εκποιήθηκαν αναγκαστικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, τα περιουσιακό τους στοιχεία και η επί δέκα έτη από τη βεβαίωση του χρέους επιδίωξη της είσπραξης των υπόλοιπων χρεών, παρά τη λήψη των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων, δεν απέδωσε.

 

Η διαγραφή σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με πράξεις του διευθυντή του ταμείου είσπραξης εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της οικείας μονάδας όπου ανήκει οργανικό η ταμειακή υπηρεσία.

 

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικό μέτρα εκτέλεσης εκτός από το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ταμεία είσπραξης και στις ταμειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προέρχονται από κύριες εισφορές υπέρ αυτού ή υπέρ τρίτων, δεν υπερβαίνουν τα εκατό ευρώ (34.075 δραχμές).

 

Δεν ενεργείται βεβαίωση στα ταμεία είσπραξης εσόδων και στις ταμειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων τίτλων είσπραξης που αφορούν αυτοτελή πρόσθετα τέλη επιχειρήσεων, εφόσον το οφειλόμενο ποσό κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα είκοσι ευρώ (6.815 δραχμές). Χρηματικές απαιτήσεις κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, μέχρι του ποσού των πέντε ευρώ (1.704 δραχμές) δεν αποδίδονται στους δικαιούχους.

 

Τα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσό δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.