Νόμος 2946/01 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ποσοστό 50% των εισπραττόμενων πάσης φύσεως προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων επ' αυτών, που επιβάλλονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αποτελεί έκτακτο έσοδο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον από άλλη διάταξη δεν ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό, και αποδίδεται σε αυτές κατά τα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997), μετά τη λέξη απορριμμάτων προστίθενται οι λέξεις και τηλεθέρμανσης, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,.

 

3. Στο β' εδάφιο της περιπτώσεως 20 του άρθρου 1 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997), μετά τη λέξη απορριμμάτων προστίθενται οι λέξεις καθώς και τηλεθέρμανσης.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 209 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Έξοδα παράστασης εισπράττει και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, αν οι Δήμοι και οι Κοινότητες που τον απαρτίζουν έχουν συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο μισό των εξόδων παράστασης του Προέδρου του Συνδέσμου.}

 

5. α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εκδόσεως αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διάθεση των ανωτέρω εκτάσεων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2539/1997 η λέξη σύμφωνη διαγράφεται.

 

6. Στο τέλος του άρθρου 71 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Ποσοστά 30% και 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1 μεταφέρονται αντιστοίχως σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλους Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού. Το προϊόν των λογαριασμών κατανέμεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

7. α. κατά την αληθή έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984), υπό τον όρο κοινόχρηστες εκτάσεις, που υπάγονται στην εγχώρια περιουσία των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων, νοούνται τα κοινόχρηστα πράγματα, όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί εφάπαξ μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προσαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985 (ΦΕΚ 101/Α/1985) στις διατάξεις του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και ρυθμίζονται οι οργανωτικές και λειτουργικές σχέσεις του Δήμου Κυθήρων και της Κοινότητας Αντικυθήρων με την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας.

 

Για την πρώτη εφαρμογή του διατάγματος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του προηγούμενου εδαφίου, η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985, παρατείνεται μέχρι την 31-01-2002.

 

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία παρατείνεται, από τότε που έληξε, η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας και των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Προσκυνημάτων, που ορίζει το άρθρο 18 του ίδιου προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985. πλην των προέδρων των τελευταίων στη θέση των οποίων ορίζεται ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων.

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα εκκλησιαστικά συμβούλια της προηγούμενης παραγράφου είναι πενταμελή και αποτελούνται το καθένα από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, ως Πρόεδρο, και από τέσσερα μέλη, που διορίζονται από την Επιτροπή, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της, μεταξύ των δημοτών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.