Νόμος 2919/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέματα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα είναι: διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, πείρα στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και άριστη γνώση της αγγλικής και μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη στην οποία μπορεί να ζητούνται και ειδικά προσόντα.

 

2. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί να προΐσταται υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, εφόσον οι μονάδες αυτές στελεχώνονται κυρίως με ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή με προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού μπορεί να αποσπάται προσωπικό από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του ενδιαφερομένου, στις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1514/1985.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.