Νόμος 2919/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αποστολή του Κέντρου είναι η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας τόσο στο βιομηχανικό χώρο όσο και στο χώρο των υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Κέντρο:

 

α. αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

 

β. προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες της βιομηχανίας και των μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή εργαστηριακών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων,

 

γ. αναθέτει μελέτες, δράσεις και έργα που συναρτώνται με την εθνική δράση για την Κοινωνία της Πληροφορίας,

 

δ. προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών,

 

ε. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας με δημιουργία υποδομών, υλικού ή λογισμικού, περιεχομένου πληροφορίας κ.λ.π.,

 

στ. λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για οριζόντιες δράσεις την Κοινωνία της Πληροφορίας και αναθέτει έργα σε καθ' ύλην αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

 

Όργανα διοίκησης του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.

 

ζ. διαχειρίζεται προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006).

 

2. Για την εκτέλεση της αποστολής το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας μπορεί να συνεργάζεται με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες ή να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών, που θα έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

 

3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου θα αποτελέσει ερευνητικό ινστιτούτο του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.