Νόμος 2892/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μίσθωση ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις εντός της ζώνης κατασκευής και λειτουργίας συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων, τα οποία είναι αναγκαία για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγονται λειτουργικές ή άλλες δραστηριότητες, οι οποίες εξυπηρετούνται από τα εν λόγω έργα, μισθώνονται από το Δημόσιο απευθείας χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19-11-1932 (ΦΕΚ 409/Α/1932). Οι σχετικές μισθώσεις καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται για λογαριασμό του Δημοσίου, από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος.

 

2. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της παραχωρηθείσας εκμετάλλευσης του έργου.

 

3. Το μίσθωμα ορίζεται κατά μήνα και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμηνίας με χρόνο έναρξης την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο μίσθιο. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, αναπροσαρμογή του μισθώματος για το μέλλον, συμβατικά ή κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, επιτρέπεται μετά την πάροδο διετίας από την εν λόγω εγκατάσταση ή από την τελευταία αναπροσαρμογή και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ποσοστού του εφαρμοστέου δείκτη πληθωρισμού προσαυξανόμενου κατά μία και μισή (1,5) μονάδα.

 

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συγκροτείται επιτροπή, που αποτελείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο της προς στέγαση δημόσιας υπηρεσίας και έναν μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως μέλη.

 

Η επιτροπή γνωμοδοτεί για το ύψος του προς συνομολόγηση μισθώματος ή για το ύψος της αναπροσαρμογής αυτού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη ως συγκριτικά στοιχεία και μισθώματα ομοειδών ακινήτων της ευρύτερης περιοχής του έργου.

 

5. Ο εκμισθωτής δικαιούται, υπογράφοντας τη σύμβαση μίσθωσης, να διατυπώσει επιφύλαξη ως προς το ύψος του μισθώματος και να μην αποδεχθεί αυτό.

 

Στην περίπτωση αυτή το οριστικό ύψος του αρχικού μισθώματος καθορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ύστερα από αίτηση του εκμισθωτή. Η αίτηση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η μη άσκηση δε αυτής θεωρείται ως αποδοχή του προτεινόμενου στη σύμβαση μισθώματος από τον εκμισθωτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.