Νόμος 2515/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διενεργούνται ελευθέρα. Όταν διενεργούνται σε ειδικό διασκευασμένα τραπέζια, απαιτείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και καταβολή ετήσιου τέλους. Η άδεια χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η αδεία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ήμερων από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

2. Για τη χορήγηση της άδειας, καθώς και τη διατήρησή της σε ισχύ κατ' έτος, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ετήσιο τέλος με την ονομασία τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10% υπέρ του δήμου η της κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα παίγνια αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

3. Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε τραπέζι που είναι ειδικά διασκευασμένο για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στους ανωτέρω χώρους και υπολογίζεται από 01-01-2003 ως εξής:

 

α. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους σε τριάντα ευρώ, με εξαίρεση τους δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν στην επομένη περίπτωση.

β. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε διακόσια ευρώ.

γ. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό από 2.001 μέχρι 10.000 κατοίκους σε τριακόσια ευρώ.

δ. Για δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι 50.000 κατοίκους σε τετρακόσια ευρώ.

ε. Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους σε επτακόσια ευρώ.

στ. Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων σε χίλια ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

4. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε δήμου η κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του δήμου ή της κοινότητας πριν από τη συνένωση που έγινε κατά τις διατάξεις του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) η κατά τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984) και [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986). Η περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευούσης και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρούνται, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, το καθένα ως ένας δήμος.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα είναι αυτά τα οποία φέρουν σταθερή η μη επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) η αλλού πρόσφορου μέσου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

5. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με την υποβολή:

 

α. Δήλωσης απογραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών και

 

β. Υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), ότι στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται μονό ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

 

Με την καταβολή του τέλους, η αρμοδία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εκδίδει σχετικό αποδεικτικό καταβολής και προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής που επισυνάπτονται στην εκδιδόμενη άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

6. Το τέλος προκαταβάλλεται για το έτος της πρώτης ή της συμπληρωματικής άδειας και για έκαστο από τα επόμενα έτη, εντός του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους για το οποίο καταβάλλεται. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως ετήσιο τέλος θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

7. Σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους, επιβάλλεται από την αρμοδία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του κατά την παράγραφο 3 προβλεπόμενου τέλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

8. Για την επιβολή του προστίμου της προηγουμένης παραγράφου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2523/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

9. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σήματος δημιουργείται υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος, με καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο παιγνιομηχάνημα ή στο τραπέζι, για το οποίο προορίζεται το σήμα.

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους, επιβάλλεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του, κατά τις παραγράφους 3 και 5, τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

 

Σε περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο του ετήσιου τέλους, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο παιγνιομηχάνημα ή τραπέζι. Πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο του ετήσιου τέλους επιβάλλεται και σε περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος, σε παιγνιομηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται εντός του χώρου διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

10. Απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), η με οποιονδήποτε τρόπο εγκατάσταση και διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων.

 

Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο μετατροπή των παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και η εγκατάσταση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επί αυτών.

 

Σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ή διενέργειας μικτών ή τυχερών παιγνίων, εφαρμόζονται ως προς τις κυρώσεις οι σχετικές διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1971.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

11. Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζεται η σύνθεση και το έργο της εν λόγω Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια λειτουργίας της. Στον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής αυτής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

12. Ο έλεγχος της εφαρμογής των οριζομένων από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για μεν το έτος 1997 ενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για δε τα έτη 1998 και επόμενα ανατίθεται στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στη Δημοτική Αστυνομία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

13. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος, που επικολλάται σε κάθε παιγνιομηχάνημα και σε κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι, η εκτύπωση και διάθεση αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το σήμα αυτό, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για το έτος 1997 οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

9. (πρώην υπόλοιπο παραγράφου 13) Για τα έτη 1998 και επόμενα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία,τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

14. Η προθεσμία που προβλέπεται από τη διάταξη, της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2390/1996, για την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων του έτους 1996, που έληγε στις 21-06-1996, παρατείνεται, από τότε που έληγε, μέχρι και 02-12-1996.

 

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα μη καταβολής του τέλους ή μη επικόλλησης του σήματος, για παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί κατά το χρονικό διάστημα από 21-03-1996 μέχρι και 02-12-1996.

 

Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκδοθείσες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 8 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1971, διοικητικές πράξεις αφαίρεσης της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και εκείνες, η διαδικασία έκδοσης των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται ούτε εκδίδονται, αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

10. (πρώην 15) Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 1, το άρθρο 2 και διαγράφεται η φράση ή δρασάντων αντεθνικώς της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1971. Ομοίως, καταργείται ολόκληρο το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2390/1996 και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

11. (πρώην 16) Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 01-01-1997, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.