Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας έχει το δικαίωμα να διατάξει την κατεδάφιση εις βάρος του παραβάτη οιουδήποτε έργου εκτελεσθέντος κατά παράβασιν των προηγουμένων άρθρων δια της αστυνομικής αρχής, ήτις οφείλει αμελλητί να προβεί εις κατεδάφιση των τοιούτων έργων. Οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται εκ των πιστώσεων του άρθρου 14, εισπράττονται δε υπό του κατασκευάσαντος τα έργα.

 

Πάσα παράβασις των δια των άρθρων τούτων κανονιζόμενων διατάξεων γενομένη μετά την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, καταδιώκεται και τιμωρείται με χρηματική ποινή 25 μέχρι 1000 δραχμών, εν υποτροπή δε και δια φυλακίσεως μέχρι 15 ημερών.

 

Η βεβαίωσις των άνω παραβάσεων γίνεται μετ' επιτόπια αυτοψία δια πρωτοκόλλου συντασσομένου υπό των αρμοδίων υπαλλήλων της υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων και των Σιδηροδρόμων ασκούντων εν προκειμένω αστυνομικά καθήκοντα, κατά τα δια βασιλικού διατάγματος ορισθησόμενα.

 

Στο πρωτόκολλο της άνω διατάξεως εξεδόθη αυτό, συντασσόμενο εις διπλούν, βεβαιώνεται αιτιολογημένως η γενομένη παράβασις, αντίτυπον δε αυτού αποστελλόμενο εις τον αρμόδιο Εισαγγελέα, έχει την κατά το άρθρο 134 της [Π] ποινικής Δικονομίας ισχύ, αποτελούν απόδειξη περί της διαπραχθείσης κολάσιμης πράξεως μέχρις εναντίας αποδείξεως.

 

Παν έργον ή φυτεία γενομένη κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων τούτων προ της δημοσιεύσεως του Νόμου, δύναται ν' αρθεί δι' αποφάσεως του Υπουργού, αν επιτροπή εκ του Νομάρχου, ενός Πρωτοδίκου και του Νομομηχανικού γνωμοδοτήσει ότι εκ τούτων υφίσταται κίνδυνος δια συνοικισμούς ή λόγοι δημοσίας υγείας επιβάλλουν την άρση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.