Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός συνοικισμών και ζώνης 1500 m περιβαλλούσης αυτούς, απαγορεύεται η κατασκευή έργων ή εργασιών, εξ ων δύνανται να προκληθούν συλλογές στάσιμων υδάτων επικίνδυνοι εις την δημόσια υγείαν.

 

Ο κίνδυνος της δημοσίας υγείας διαπιστώνεται δια πρωτοκόλλου επιτροπής αποτελούμενης από τον Μηχανικόν, τον Υγειονομικό Σύμβουλο του Υπουργείου της Συγκοινωνίας ή τον σχολικό ιατρό και τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητος.

 

Η αστυνομική αρχή προβαίνει εις την κατεδάφιση, καταστροφή ή τροποποίηση τοιούτων έργων ή και εις διακοπή των εργασιών συμφώνως στο πρωτόκολλο και εις βάρος του ιδιοκτήτου, εφόσον ούτος, κληθείς υπό του Νομάρχου, δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις του πρωτοκόλλου, των εξόδων καταβαλλομένων και εισπραττομένων ως στο άρθρο 20.

 

Εις τις ανωτέρω διατάξεις υπόκεινται και έργα εκτελεσθέντα προ της ισχύος του παρόντος Νόμου.

 

Η διοχέτευσις των βιομηχανικών υδάτων ενεργείται μέχρις αποστάσεως 500 m από του τέρματος του σχεδίου της πόλεως ή της τελευταίας οικοδομής, εφόσον δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιον δια κεκλεισμένων στεγανών αγωγών.

 

Εάν η εκβολή αυτών εντός των ορίων τούτων γίνεται εις την θάλασσαν, δύναται να υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης να προεκτείνει τον κλειστόν αγωγό εντός της θαλάσσης και μέχρι βάθους 6 m.

 

Ομοίως, η εκροή υδάτων βιομηχανικής φύσεως δύναται να λάβει χώραν και εις γειτνιάζοντα ρεύματα, έχοντα συνεχή ροή καθ' όλην την περίοδον του θέρους και εφόσον τούτο δεν παραβλάπτει την δημόσια υγείαν.

 

Εάν οι ιδιοκτήτες, προσκαλούμενοι, αμελούν να συμμορφωθούν εντός ορισθησομένης προθεσμίας εις τις ανωτέρω διατάξεις, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και η αστυνομική Αρχή μετά του Μηχανικού του Κράτους κατασκευάζουν τα αναγκαία έργα εις βάρος του ιδιοκτήτου, της σχετικής δαπάνης καταβαλλομένης και εισπραττομένης κατά τα εν άρθρο 20.

 

Μέχρις εκτελέσεως των έργων τούτων επιτρέπεται διαταγή του Νομάρχου, η διακοπή των εργασιών του βιομηχανικού καταστήματος. Επί τη γνωμοδοτήσει της επιτροπής του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η σε ύπαιθρο εκροή των οικιακών υδάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.