Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου περί έργων προχείρων και επειγόντων, κατασκευαζόμενων κατά την περίοδον των πλημμυρών χειμάρρων ή ποταμών προς υπεράσπιση συνοικισμών και καλλιεργειών εκδήλως απειλουμένων ή περί τοιούτων εκ λόγων δημοσίας υγείας επιβαλλομένων, δύνανται να εκτελούνται παρά του Κράτους μετά προηγούμενη προς τούτο γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων κατ' απόφαση μεν του Υπουργού της Συγκοινωνίας μέχρι ποσού δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων δραχμών με απόφαση δε του Υπουργικού Συμβουλίου δια ποσά μεγαλύτερα.

 

Μέρος της δαπάνης ταύτης επιβαρύνει τους ενδιαφερομένους δήμους ή κοινότητας και τους εκ των έργων ωφελούμενους ιδιοκτήτες, συμμετέχουν δε και οι εκ των έργων ωφελούμενες σιδηροδρομικές Εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις. Το υπόλοιπον της δαπάνης παραμένει εις βάρος του Δημοσίου δια την εκ των έργων προστασία των δημοσίων συγκοινωνιών και την εις λόγους δημοσίας υγείας ωφέλεια.

 

Το καταβλητέο υπό των ως άνω ποσοστόν της δαπάνης, όπερ εισπράττεται εις ετησίας ατόκους δόσεις, καθορίζεται υπό της εν άρθρο 3 επιτροπής ήτις καθορίζει και τον αριθμόν των ως άνω δόσεων. Επί της αποφάσεως αυτής και εντός μηνός από της δημοσιεύσεώς της δύνανται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ενστάσεις προς το Υπουργείον της Συγκοινωνίας, όπερ αποφασίζει τελεσιδίκως, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων έργων. Εφ' όσον οι ενδιαφερόμενοι δήμοι ή κοινότητες είναι άποροι, το αναλογούν σε αυτούς ποσοστόν της δαπάνης δύναται να καταβληθεί υπό του Κράτους μετ' απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Προς εκτέλεσιν των περί ων το παρόν άρθρον έργων αναγράφεται κατ' έτος εις τον προϋπολογισμό του Κράτους πίστωσις μέχρι πέντε εκατομμυρίων δραχμών υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον. Εκ της πιστώσεως ταύτης δύνανται να εκδίδονται εντάλματα επί αποδόσει λογαριασμού μέχρι ποσού 100.000 δραχμών επ' ονόματι των Επιθεωρητών των Δημοσίων Έργων δια την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων κατά την εποχή των πλημμυρών. Τα ποσά ταύτα οι Επιθεωρητές μεταβιβάζουν κατά τις εμφανιζόμενες ανάγκες εις τους οικείους νομομηχανικούς προς εκτέλεσιν των εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του από 19-08-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 236/Α/1925), με το άρθρο 2 του νόμου 5079/1931 (ΦΕΚ 189/Α/1931).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.