Νόμος 2289/95 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους [Ν] 1769/1988 και 2008/1992, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Εντός του εθνικού χώρου διατηρούνται αποθέματα ασφαλείας για καθεμιά από τις κατηγορίες προϊόντων πετρελαίου, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής καταναλώσεως σε περιόδους κρίσης και να εκπληρώνονται οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας

 

2. Υπόχρεες για τη διατήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας είναι οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανάλογα με τις πωλήσεις τους στην εσωτερική αγορά ανά κατηγορία προϊόντων. Τα αποθέματα ασφαλείας, για κάθε υπόχρεη εταιρεία, ισούνται με τις πωλήσεις της ανά κατηγορία προϊόντων στην εσωτερική αγορά, σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το ύψος των αποθεμάτων ασφαλείας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

3. Τα αποθέματα ασφαλείας διατηρούνται από τις υπόχρεες εταιρείες στους αποθηκευτικούς χώρους ιδιόκτητους ή μισθωμένους, εκτός διυλιστηρίων.

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 31-12-1995 οι υπόχρεες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την ανωτέρω υποχρέωσή τους συνολικά ή μερικά, κατ' επιλογή τους στα διυλιστήρια της χώρας, εφόσον έχουν εν ισχύ σχετικές συμβάσεις αγοράς των προϊόντων αυτών με τα διυλιστήρια. Τα διυλιστήρια της χώρας, τα οποία και υποχρεούνται στην ανάληψη της υποχρέωσης αυτής, έχουν το δικαίωμα για την τήρησή της να φυλάσσουν στις εγκαταστάσεις τους αποθέματα σε αργό πετρέλαιο, ημικατεργασμένα ή και τελικά προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν. Η μεταφορά αυτή της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας από τους υπόχρεους στα διυλιστήρια μπορεί να γίνεται μόνο στο ποσοστό που αντιστοιχεί στις ποσότητες κάθε κατηγορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που συμφωνούν να προμηθευτούν από αυτά σε σχέση με το σύνολο των αγορών τους για την κατηγορία αυτή. Η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του για τον υπόχρεο αναβιώνει από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης αγοράς του από το διυλιστήριο.

 

Από 01-01-1996 και εφεξής οι υπόχρεες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την ανωτέρω υποχρέωσή τους συνολικά ή μερικά, κατ' επιλογή τους στα διυλιστήρια της χώρας από τα οποία προμηθεύτηκαν προϊόντα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και με τα οποία έχουν σε ισχύ συμβάσεις προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων και μέχρι συνολικής ποσότητας ίσης με τις ανά κατηγορία προϊόντων παραλαβές τους ενενήντα (90) ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από κάθε διυλιστήριο χωριστά.

 

Τα διυλιστήρια της χώρας, τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεούνται στην ανάληψη της υποχρέωσης των εταιριών εμπορίας για διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, έχουν το δικαίωμα για την τήρησή της να φυλάσσουν στις εγκαταστάσεις τους αποθέματα σε αργό πετρέλαιο, ημικατεργασμένα ή και τελικά προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν.

 

Η αναγωγή του αργού και των ημικατεργασμένων προϊόντων σε τελικά προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με βάση την παραγωγή κάθε διυλιστηρίου το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα διυλιστήρια της χώρας που καλύπτουν μέρος των αναγκών τους, από αργό πετρέλαιο που παράγεται στη χώρα, έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν τις ποσότητες αυτές από τη συνολική ποσότητα των αποθεμάτων που υποχρεούνται να φυλάσσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το ποσοστό που οι ποσότητες αυτές συμμετέχουν στο σύνολο του διυλιζόμενου πετρελαίου. Οι αφαιρούμενες κατά τα ανωτέρω ποσότητες, για το σύνολο των διυλιστηρίων της χώρας, δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσότητα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε επί τοις εκατό (15%) της συνολικής καταναλώσεως της χώρας.

 

4. Για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα διυλιστήρια της χώρας έχουν το δικαίωμα να τηρούν αποθέματα προερχόμενα από συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων με άλλα διυλιστήρια της χώρας.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,καθορίζεται το ύψος των αποθεμάτων ασφαλείας κατά εταιρεία και ανά κατηγορία προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

6. Όσοι εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων προμηθεύονται προϊόντα πετρελαίου προς ιδιοκατανάλωση είτε από τα διυλιστήρια της χώρας είτε με εισαγωγές έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις διατηρήσεως αποθεμάτων ασφαλείας με τις εταιρείες εμπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 6 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζεται η Υπηρεσία του Δημοσίου και ο φορέας, στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση της υποχρεώσεως διατηρήσεως αποθεμάτων ασφαλείας, οι διαδικασίες και λεπτομέρειες των ελέγχων αυτών, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης για τη μη τήρηση ή την ελλιπή τήρηση από τους υπόχρεους των διατάξεων του παρόντος άρθρου, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί με απόφασή του να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα άδεια εμπορίας.}

 

2. Το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους [Ν] 1769/1988 και 2008/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω αδικαιολόγητης διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά Ανώτατες Τιμές Πώλησης στον καταναλωτή για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.

 

Η ισχύς της αποφάσεως περί επιβολής Ανώτατης Τιμής Πώλησης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των 40 ημερών.

 

3. Για τον καθορισμό των Ανώτατων Τιμών Πώλησης της προηγούμενης παραγράφου θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μέση σταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του Λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός, τα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων στις παραπάνω περιοχές και τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, το διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας, η προσαύξηση της τιμής για ορισμένες περιοχές λόγω ειδικών συνθηκών τροφοδοσίας και εμπορίας, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, η ειδική εισφορά του άρθρου 7 του νόμου 2008/1992, η ειδική εισφορά του άρθρου 9 του νόμου 2093/1992, καθώς και κατά περίπτωση άλλοι παράγοντες.

 

4. Στην περίπτωση καθορισμού Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή για ένα ή περισσότερα προϊόντα, με απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου είναι δυνατόν να καθορίζονται ανώτατα περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας και τους πρατηριούχους.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου είναι δυνατός ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τα καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών που υπάγονται σε ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση. Για τα καύσιμα αυτά οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα.

 

7. Οι παραβάτες των διατάξεων των κοινών αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1571/1985 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.}

 

4. Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1571/1985 προστίθενται οι παράγραφοι 6 έως 10 ως εξής:

 

{6. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που έχουν σύμφωνα με το νόμο αυτόν υποχρέωση εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με πετρελαιοειδή προϊόντα, έχουν και την ευθύνη, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε αγορανομικές διατάξεις, για την ποιότητα και την ποσότητα των εμπορευμάτων που διακινούνται. Η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων μπορεί να γίνεται και δια πρακτόρων ή παραγγελιοδόχων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, χωρίς να αίρεται στην περίπτωση αυτή η ευθύνη και των εταιριών πετρελαιοειδών για λογαριασμό των οποίων αυτοί ενεργούν.

 

7. Δικαίωμα διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές έχουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων (μέσω αντλιών για οχήματα και με άλλα μέσα μόνο για θέρμανση), καθώς και όσοι έχουν άδεια μεταπωλητή, αποκλειστικά για θέρμανση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

 

8. Τα πρατήρια πετρελαιοειδών προϊόντων διακρίνονται σε:

 

α. Πρατήρια που προμηθεύονται καύσιμα αποκλειστικά από μία εταιρεία και της οποίος φέρουν το εμπορικό σήμα. Η εταιρεία αυτή ευθύνεται παραλλήλως με τον πρατηριούχο για την ποιότητα και ποσότητα του πωλούμενου καυσίμου.

 

β. Πρατήρια ελεύθερα (λευκά) τα οποία δεν έχουν αποκλειστική σύμβαση συνεργασίας με μια συγκεκριμένη εταιρία και φέρουν ειδικό σήμα. Οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος καθορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

 

9. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται στην ανάρτηση κατάλληλων πινακίδων στα πρατήριά τους, με τα παραπάνω οριζόμενα κατά περίπτωση σήματα για ενημέρωση των καταναλωτών. Πρατήρια στα οποία έχουν αναρτηθεί σήματα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να εφοδιάζονται προϊόντα από άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ευθυνόμενων άλλως σωρευτικά όλων των εμπλεκομένων μερών (πρατηριούχων, εταιρειών εμπορίας, πρακτόρων, παραγγελιοδόχων, κ.λ.π.). Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Εμπορίου των πρατηρίων που φέρουν το σήμα μιας εταιρείας ή το λευκό σήμα, με την αλλαγή του σήματος, με τη γνωστοποίηση της καταγγελίας των συμβάσεων πρατηριούχων και εταιρειών στο Υπουργείο Εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου.

 

Με την ίδια απόφαση προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου, καθώς και των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους, το εύρος του οποίου καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

 

Σε περίπτωση υποτροπής είναι δυνατή η ανάκληση της χορηγηθείσας στον πρατηριούχο άδειας λειτουργίας από το όργανο που εξέδωσε τη σχετική άδεια.

 

Οι παραβάτες των διατάξεων των αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες διοικητικές ποινές, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από νομοθετικού διατάγματος [Ν] 10-05-1946 περί αγορανομικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

10. Για τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών του καταναλωτικού κοινού, ορίζεται, με αποφάσεις των νομαρχών, ο ελάχιστος ανά νομό αριθμός πρατηρίων τα οποία θα ευρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε λειτουργία.}

 

5. Από την ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2008/1992.

 

6. Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου και οι θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες των τελευταίων εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου εισοδήματος που περιγράφεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2198/1994 από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ως άνω υποχρεώσεως.

 

7. Τα εδάφια β)α' και β)γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985 (Άδεια Α' και Γ' αντίστοιχα), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του νόμου [Ν] 1769/1988 και με το άρθρο 24 του νόμου 2081/1992, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β.α. Άδεια Α'

 

- 10.000 m3 για ελαφρά και μεσαία κλάσματα

- 2.000 m3 για βαριά κλάσματα.

 

Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που είχαν συσταθεί και είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων πριν από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 1571/1985, λογίζονται ως διαθέτουσες τους αναγκαίους για την άδεια Α' χώρους, εφόσον το σύνολο των ιδιόκτητων αποθηκευτικών τους χώρων ανέρχεται τουλάχιστον σε 7.000 m3.}

 

{β.γ. Άδεια Γ'

 

- 500 m3 για υγραέρια.

 

Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που είχαν συσταθεί κάτω από οποιαδήποτε εταιρική μορφή και είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων πριν από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 1571/1985, λογίζονται ως διαθέτουσες τους αναγκαίους για την άδεια Γ' χώρους, εφόσον το σύνολο των ιδιόκτητων αποθηκευτικών τους χώρων ανέρχεται τουλάχιστον σε 250 m3.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2008/1992, τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι δυνατόν να καλύπτονται με απευθείας εισαγωγή έτοιμων προϊόντων ή με απευθείας αγορά από τα διυλιστήρια της χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.