Νόμος 2725/99 - Άρθρο 56b

Άρθρο 56Β: Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου και των περιπτώσεων ε' για την ομάδα Ζ2, στ', ζ' και η' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο αδειοδότησης που περιγράφεται παρακάτω. Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Εθνικό Στάδιο Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς, για τα οποία θα εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/305275/1048/131/22/2014 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3319/Β/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:

 

α) Για τις ομάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για 5 έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για 3 έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

γ) Για την ομάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για 3 έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

δ) Για τις ομάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για 2 έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

ε) Για την ομάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκομίζονται:

 

α)α) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

 

β)β) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος,

 

γ)γ) σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια της δραστηριότητας από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο, όπως λιμενική αρχή, αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο,

 

δ)δ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

 

Η άδεια ισχύει για 2 έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

Για την ομάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο:

 

α)α) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

β)β) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος,

γ)γ) σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια της δραστηριότητας από το φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιμενική αρχή, αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο,

δ)δ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

 

στ) Για την ομάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης της ομάδας Ζ2.

 

ζ) Για τις ομάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: α)α) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, β)β) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γ)γ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

η) Για την ομάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο:

 

α)α) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

β)β) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και

γ)γ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

 

Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000, απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 40 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

3. Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

4. Η άδεια λειτουργίας μπορεί να είναι προσωρινή, με τον όρο εντός καθορισμένης προθεσμίας να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις, ή και τμηματική, εξαιρώντας τμήματα της εγκατάστασης που κρίνονται ακατάλληλα.

 

5. α) Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2, Ζ1 και ΣΤ. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης διατάσσουν με απόφασή τους τη σφράγισή της μέχρι την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγκατάστασης και την επιτυχή περάτωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης. Κατά της απόφασης του Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για μη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασκείται αίτηση θεραπείας, εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών στους χώρους αυτούς.

 

β) Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται και η εγκατάσταση επανελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ή η καλή της κατάσταση επαναβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου, μετά από προγραμματισμένες (π.χ. προσθήκες ή άλλες σημαντικές μετατροπές της εγκατάστασης) ή έκτακτες μεταβολές (εκτεταμένες καταστροφές λόγω φυσικών φαινομένων, επεισοδίων βίας κ.λ.π.). Η εν λόγω ανάκληση της άδειας γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, θέματα ασφάλειας και πυροπροστασίας, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει η υπ' αριθμόν 46596/2004 (ΦΕΚ 1793/Β/2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

 

7. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, του ΣΕΦ, του ΕΣ Καυτανζόγλειο και του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

 

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από 01-01-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.