Νόμος 2648/98 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από:

 

α) Έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων ή έναν Διευθυντή από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις, με αναπληρωτή του Διευθυντή Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις.

 

γ) Τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων ή έναν από τους Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων με αναπληρωτή του έναν Διευθυντή της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

 

δ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με τον αναπληρωτή του, ως μέλος, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

στ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία με τον αναπληρωτή του, ως μέλος, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος.

 

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ο οποίος ορίζεται από την κεντρική διοίκηση αυτού.

 

Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ', ε' και στ' συμμετέχουν κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή τα Τελωνεία αντίστοιχα.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του.

 

Με όμοια απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθμός των συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/2006) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004).

 

2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

 

α) Οι οριζόμενες στο προηγούμενο άρθρο.

 

β) Η γνωμοδότηση για τη διαγραφή χρεών οφειλετών του Δημοσίου για ποσό συνολικής βασικής οφειλής άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και επαναβεβαίωση αυτών που έχουν διαγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

 

γ) H γνωμοδότηση για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

δ) H γνωμοδότηση για την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, που έχει ληφθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 395/1976 (ΦEK 199/A/1976), του άρθρου 27 του νόμου 1882/1990 (ΦEK 43/A/1990) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση αυτών, όταν προβάλλεται ανάγκη άμεσης και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο εξωτερικό για λόγους υγείας ή για την εισαγωγή σε δίκη για αξιόποινη πράξη μετά από σχετικό αίτημα αρμόδιου δικαστηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

3. O Υπουργός Οικονομικών, με τις αποφάσεις του, μπορεί να αποδεχθεί τις γνωμοδοτήσεις της παραπάνω Επιτροπής ή να τις τροποποιήσει επί το δυσμενέστερο για τον οφειλέτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.