Νόμος 2643/98 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πρόσθετα δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προστατευόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, για να τοποθετηθούν ή διατεθούν σε εργασίες, υποχρεούνται με την αίτησή τους να προσκομίζουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ή των Επιτροπών που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α/1983), από την οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε μία από τις προστατευόμενες κατηγορίες των προσώπων του νόμου αυτού. Οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι και οι προστατευόμενοι συγγενείς των αναπήρων δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν το δικαιολογητικό αυτό.

 

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

γ) Πιστοποιητικό σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία τους.

 

δ) Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση ή υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη.

 

ε) Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

στ. Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την κατά το νόμο [Ν] 1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1487/1950.

 

ζ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, λόγω ελλείψεως σχετικής υποχρεώσεως, θα υποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της κατοικίας του τοποθετούμενου ότι δεν υπεβλήθη δήλωση εισοδήματος.

 

η) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

 

Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν επαρκούν, μπορεί να συνιστώνται και άλλες τριμελείς επιτροπές, στις οποίες ως Πρόεδρος ορίζεται ιατρός του Ειδικού Σώματος και ως μέλη ιατροί των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις υγειονομικές Επιτροπές μετά από αίτησή τους.

 

Κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών μπορεί να υποβληθεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών στους ενδιαφερομένους. Δικαίωμα ένστασης έχουν:

 

α) τα άτομα με αναπηρία τα οποία αφορά η απόφαση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα οποία επιθυμούν τοποθέτηση σε θέση εργασίας με βάση το νόμο 2643/1998 και

β) γονείς, σύζυγος ή αδέλφια του ατόμου με αναπηρία από την αναπηρία του οποίου τυγχάνουν της προστασίας των διατάξεων του νόμου 2643/1998.

 

Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται δύο (2) Δευτεροβάθμιες Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έδρα την Αθήνα η πρώτη και τη Θεσσαλονίκη η δεύτερη.

 

Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Αθήνας έχει αρμοδιότητα για εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Νήσων Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων.

 

Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης έχει αρμοδιότητα την εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Πρόεδροι των επιτροπών αυτών ορίζονται ιατροί του Ειδικού Σώματος και μέλη ιατροί των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ιατροί που μετείχαν στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές απαγορεύεται να μετέχουν ως πρόεδροι ή μέλη στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος.

 

Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β' του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998 από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται κατά προτεραιότητα και καταβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάπαξ χρηματικό ποσό σαράντα πέντε (45) ευρώ που βαρύνει, στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για παροχές ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο αναλόγως, ενώ στις περιπτώσεις ανασφαλίστων το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.

 

Η εξέταση των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται με την ίδια διαδικασία που ορίζεται για τις Πρωτοβάθμιες.

 

Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν επαρκούν δύναται να συστήνονται νέες τριμελείς

επιτροπές, στις οποίες ως Πρόεδρος ορίζεται γιατρός του Ειδικού Σώματος και ως μέλη γιατροί των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β' του άρθρου 1 του παρόντος νόμου από τις παραπάνω επιτροπές, γίνεται κατά προτεραιότητα και καταβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάπαξ χρηματικό ποσό δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών που θα βαρύνει, στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για παροχές ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο ανάλογα, ενώ στις περιπτώσεις ανασφαλίστων το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα παραπέμπονται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα οριστούν για το σκοπό αυτόν στις υγειονομικές επιτροπές μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

θ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999), την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004) και την παράγραφο 17 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001)

 

2. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τοποθετούνται ή διατίθενται σε εργασία στις υπόχρεες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα άνεργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και προσκομίζουν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β' έως και η της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.