Νόμος 3144/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του νόμου 3051/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως αυτό ισχύει, και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, καθώς και το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων ατόμων του νόμου 2643/1998 στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη ισχύος της διάταξης που αντικαθίσταται.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο αριθμός των μορίων που δικαιούνται όσοι έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να διορισθούν σε θέσεις του άρθρου 3 είναι εβδομήντα πέντε (75).}

 

3. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{για απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης δέκα (10) μόρια.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εάν η επανατοποθέτηση του προστατευομένου πραγματοποιηθεί σε θέση εργασίας για την οποία ο προστατευόμενος με έγγραφό του, απευθυνόμενο προς την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2643/1998, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τοποθέτηση, δεν χάνει την προστασία που του παρέχει ο νόμος 2643/1998.}

 

5. Η περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2643/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

 

Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν επαρκούν, μπορεί να συνιστώνται και άλλες τριμελείς επιτροπές, στις οποίες ως Πρόεδρος ορίζεται ιατρός του Ειδικού Σώματος και ως μέλη ιατροί των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις υγειονομικές Επιτροπές μετά από αίτησή τους.

 

Κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών μπορεί να υποβληθεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών στους ενδιαφερομένους. Δικαίωμα ένστασης έχουν:

 

α) τα άτομα με αναπηρία τα οποία αφορά η απόφαση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα οποία επιθυμούν τοποθέτηση σε θέση εργασίας με βάση το νόμο 2643/1998 και

β) γονείς, σύζυγος ή αδέλφια του ατόμου με αναπηρία από την αναπηρία του οποίου τυγχάνουν της προστασίας των διατάξεων του νόμου 2643/1998.

 

Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται δύο (2) Δευτεροβάθμιες Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έδρα την Αθήνα η πρώτη και τη Θεσσαλονίκη η δεύτερη. Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Αθήνας έχει αρμοδιότητα για εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Νήσων Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων.

 

Η Δευτεροβάθμια υγειονομική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης έχει αρμοδιότητα την εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Πρόεδροι των επιτροπών αυτών ορίζονται ιατροί του Ειδικού Σώματος και μέλη ιατροί των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ιατροί που μετείχαν στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές απαγορεύεται να μετέχουν ως πρόεδροι ή μέλη στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος.

 

Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β' του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998 από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται κατά προτεραιότητα και καταβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάπαξ χρηματικό ποσό σαράντα πέντε (45) ευρώ που βαρύνει, στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για παροχές ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο αναλόγως, ενώ στις περιπτώσεις ανασφαλίστων το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.

 

Η εξέταση των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται με την ίδια διαδικασία που ορίζεται για τις Πρωτοβάθμιες.}

 

Η διάταξη της παραγράφου αυτής έχει εφαρμογή από 01-08-2003.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.