Νόμος 2638/98 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) που συντίθεται από:

 

α) Ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.

 

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

γ) Ανά έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας (ΕΕΑ), του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ) και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

 

δ) Δύο εκπροσώπους εκπαιδευτικού προσωπικού μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

Στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης παρίσταται ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Η συγκρότηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης γίνεται κάθε δύο (2) έτη με απόφαση του Υπουργού.

 

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, γραμματειακής υποστήριξης, πρότασης εκπροσώπων και αναπληρωτών τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010), με το άρθρο 74 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

2. Το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης εισηγείται στον Υπουργό για θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και ιδιαίτερα για:

 

α) Την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού σε παράρτημα ή αναστολή λειτουργίας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της ναυτιλίας.

 

β) Το περιεχόμενο σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα.

 

γ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

δ) Τη λειτουργία σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού προγραμμάτων ναυτικής εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

ε) Το σχεδιασμό για την προσέλκυση σπουδαστών στις σχολές εμπορικού ναυτικού, τον αριθμό εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τον τρόπο εισαγωγής.

 

στ) Την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Ακόμη εκφέρει γνώμη, όταν ζητηθεί, για τις ετήσιες κάθε είδους δαπάνες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά το μέρος που αυτές καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

 

3. Με απόφαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι δυνατόν να συγκροτούνται επιτροπές για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως επεξεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων. Στις επιτροπές αυτές αλλά και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης μπορούν να λάβουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα πρόσωπα ως εμπειρογνώμονες ή ως εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος. Η επιλογή των προσώπων και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.