Νόμος 2636/98 - Άρθρο 3a

Άρθρο 3Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με Απόφαση Του Υπουργού Πολιτισμού Και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Ελληνικό Φεστιβάλ ανώνυμη εταιρεία, για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη φορά. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) καταρτίζει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάθε περιόδου,

 

β) καταρτίζει τον αναλυτικό προϋπολογισμό κάθε παραγωγής,

 

γ) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση κάθε παραγωγής της Ελληνικό Φεστιβάλ ανώνυμη εταιρεία, επιβλέπει την προετοιμασία κάθε παραγωγής και μεριμνά για την εργασία κάθε κατηγορίας προσωπικού που συμμετέχει στην υλοποίηση της παραγωγής,

 

δ) επιβλέπει και κατευθύνει κάθε σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού,

 

ε) μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις έργου και μετάκλησής τους και ορίζει τους όρους απασχόλησης και τις αμοιβές τους,

 

στ) αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές, μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών,

 

ζ) υποβάλλει προς έγκριση κατ' έτος, απολογισμό του έργου του στο διοικητικό συμβούλιο του Φεστιβάλ.

 

2. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής μετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο.

 

3. Οι αποφάσεις στα θέματα, για τα οποία αρμόδιος είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, βρίσκονται εντός του προϋπολογισμού, των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το διοικητικό συμβούλιο.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, είναι δυνατόν να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες (σε αναπλήρωση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι). Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες, η διάρκεια ανάθεσης, καθώς επίσης και η αμοιβή του καλλιτεχνικού υπεύθυνου.

 

5. Οι αποδοχές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.