Νόμος 2539/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πάρεδροι. Εκλογή - Θητεία - Εγκατάσταση - Εκλογικό σύστημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κοινοτικά διαμερίσματα ασχέτως πληθυσμού εκπροσωπεί στη νέα κοινότητα ο πάρεδρος. Στα κοινοτικά διαμερίσματα της έδρας της νέας κοινότητας δεν εκλέγεται πάρεδρος.

 

2. Ο πάρεδρος εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια την ίδια ημέρα που εκλέγεται το κοινοτικό συμβούλιο, στα ίδια εκλογικά τμήματα και με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις.

 

3. Η εγκατάσταση του παρέδρου που έχει εκλεγεί γίνεται ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του κοινοτικού συμβουλίου και η θητεία του αρχίζει και λήγει μαζί με την έναρξη και τη λήξη της θητείας του κοινοτικού συμβουλίου σε κάθε περίπτωση.

 

4. Η εκλογή του παρέδρου γίνεται κατά συνδυασμούς, όπως καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

 

5. Σε κάθε συνδυασμό υποψηφίου προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι πάρεδροι για καθένα κοινοτικό διαμέρισμα.

 

Ο αριθμός των υποψηφίων παρέδρων για καθένα κοινοτικό διαμέρισμα ορίζεται μέχρι δύο.

 

Παράλληλη υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο στις ίδιες εκλογές δεν επιτρέπεται.

 

6. Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

 

7. Μπορεί να εκλεγεί πάρεδρος ο δημότης της κοινότητας που καταργήθηκε με τη συνένωση ή του συνοικισμού που προσαρτήθηκε, ο οποίος έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει την ηλικία που απαιτείται κάθε φορά για να εκλεγεί κοινοτικός σύμβουλος.

 

8. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα επώνυμα και ονόματα του υποψήφιου προέδρου κοινότητας, των υποψηφίων κοινοτικών συμβουλίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά το επώνυμα και τα ονόματα των υποψήφιων παρέδρων για καθένα κοινοτικό διαμέρισμα. Τα ονόματα των κοινοτικών διαμερισμάτων αναγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά.

 

9. Η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απαράδεκτη, αν δεν περιλαμβάνονται σ' αυτήν υποψήφιοι πάρεδροι για όλα το κοινοτικά διαμερίσματα.

 

10. Για την υποψηφιότητα για το αξίωμα του παρέδρου δεν γίνεται χρηματική κατάθεση στο δημόσιο ταμείο.

 

11. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή του εμβλήματος και του ονόματος του συνδυασμού, που έχουν τυχόν δηλωθεί, καθώς και των επωνύμων και ονομάτων του υποψήφιου προέδρου κοινότητας και των υποψήφιων κοινοτικών συμβούλων, αναγράφονται τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψήφιων παρέδρων με τη σειρά που είναι γραμμένα στην απόφαση με την οποία έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητική σειρά, κάτω από το όνομα του κάθε κοινοτικού διαμερίσματος.

 

12. Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε κοινοτικό διαμέρισμα, που περιλαμβάνει το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, τον υποψήφιο πρόεδρο κοινότητος και τους υποψήφιους κοινοτικούς συμβούλους, καθώς και τους υποψηφίους παρέδρους, σύμφωνα με το παραπάνω.

 

13. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο για έναν υποψήφιο πάρεδρο ενός κοινοτικού διαμερίσματος, ψηφοδέλτιο που περιέχει τους σταυρούς προτιμήσεως είτε για τους δύο υποψηφίους παρέδρους του κοινοτικού διαμερίσματος είτε για υποψήφιους παρέδρους περισσότερων από ένα κοινοτικών διαμερισμάτων θεωρείται έγκυρο, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτιμήσεως για τους υποψήφιους παρέδρους.

 

14. Πάρεδροι στα κοινοτικά διαμερίσματα εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού υποψηφίου προέδρου κοινότητος και κοινοτικών συμβούλων που συμμετείχε στις κοινοτικές εκλογές. Αν ο επιτυχών συνδυασμός δεν έχει υποψήφιο πάρεδρο σε κάποιο κοινοτικό διαμέρισμα, πάρεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος πάρεδρος που πλειοψήφησε έναντι του αμέσως επόμενου, από άποψη εκλογικής δύναμης, συνδυασμού.

 

15. Από τους υποψήφιους του επιτυχόντος συνδυασμού εκλέγεται σε κάθε κοινοτικό διαμέρισμα εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίμησης.

 

Ο άλλος υποψήφιος είναι αναπληρωματικός.

 

16. Για την εκλογή των παρέδρων των κοινοτήτων που προέρχονται από συνένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή προσάρτηση συνοικισμών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 έως 6 του παρόντος νόμου, καθώς και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995 που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 5 παράγραφος 17.

 

17. Εκλογές για την ανάδειξη παρέδρων δεν προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού.

 

18. Αν ένα κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, συμπαρασύρει και τους παρέδρους και όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και οι πάρεδροι.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.