Νόμος 2519/97 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπαίθρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κενές και κενούμενες θέσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου(αγροτικών) διορίζονται κατά προτεραιότητα γιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής. Οι κατά τις διατάξεις αυτές καταλαμβανόμενες θέσεις μετατρέπονται με την απόφαση διορισμού σε θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, με βαθμό Επιμελητή Β'. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται στη θέση Επιμελητή Β' με θητεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος. Η αίτηση διορισμού από τους ενδιαφερομένους υποβάλλεται μετά την ανακοίνωση της θέσης. Σε περίπτωση περισσότερων από έναν υποψηφίων για την ίδια θέση, διορίζεται ο αρχαιότερος στην ειδικότητα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι κατά τα ανωτέρω στις θέσεις που ανακοινώνονται, τοποθετούνται γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής, που ισχύουν τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι διοριζόμενοι κατά την παράγραφο αυτή γιατροί δεν μετακινούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο από τη θέση τους κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους.

 

Οι κατά τις διατάξεις αυτές καταλαμβανόμενες θέσεις επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2889/2001, μετά την κένωσή τους για οποιονδήποτε λόγο.

 

Σε περίπτωση που η προκήρυξη αποβεί άγονη δεν προκηρύσσονται εκ νέου ως θέσεις ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά μετατρέπονται σε κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

2. Μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, που έχουν την ειδικότητα της γενικής ιατρικής μπορούν ύστερα από αίτησή τους να εντάσσονται ως μόνιμοι στον κλάδο γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, με μετατροπή της θέσης που κατέχουν σε θέση κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, με βαθμό Επιμελητή Β', αν έχουν την ειδικότητα λιγότερο από επτά (7) χρόνια και με βαθμό Επιμελητή Α', αν έχουν την ειδικότητα περισσότερο από επτά (7) χρόνια. Η μετατροπή γίνεται με την απόφαση ένταξης.

 

Ο χρόνος της μόνιμης με την ειδικότητα προϋπηρεσίας των εντασσομένων προσμετράται σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος που διανύθηκε στο βαθμό της θέσης που θα ενταχθούν. Οι εντασσόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για άλλη θέση γιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας, πριν συμπληρώσουν πέντε (5) χρόνια στη θέση που εντάσσονται.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα και για μόνιμους αγροτικούς γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Οι εντασσόμενοι τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας εντός ή εκτός των ορίων του νομού, που έχουν την οργανική τους θέση, ανάλογα με τις ανάγκες. Στην περίπτωση που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στη μονάδα που τοποθετούνται, παραμένουν στην οργανική θέση που κατέχουν ως μόνιμοι αγροτικοί γιατροί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999).

 

3. Μετά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου καταργείται σταδιακά, ανάλογα με το χρόνο κτήσης του πτυχίου η κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου των γιατρών. Η κατάργηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και εκτίμηση των αναγκών στον τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ύπαιθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013).

 

4. Γιατροί χωρίς ειδικότητα υπόχρεοι για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου μετά την επιλογή τους για τοποθέτηση και πριν από την έκδοση απόφασης του διορισμού τους τοποθετούνται υποχρεωτικά σε τακτικά παθολογικά, χειρουργικά και καρδιολογικά εξωτερικά ιατρεία και αντίστοιχα ιατρεία επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων του νομού που υπάγεται το περιφερειακό ιατρείο για τρίμηνη εκπαίδευση. Ο χρόνος εκπαίδευσης υπολογίζεται ως χρόνος ειδικότητας για όλες τις ειδικότητες. Οι τοποθετούμενοι γιατροί αμείβονται κατά το διάστημα αυτό ως ειδικευόμενοι. Με την απόφαση τοποθέτησής τους ορίζεται το νοσοκομείο ή τα νοσοκομεία στα οποία θα εκπαιδευτούν.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου.

 

6. α. Οι κενούμενες θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου προκηρύσσονται 6 μήνες πριν τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Οι κενές και κενούμενες θέσεις αποστέλλονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ανακοινώνεται νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αφενός οι θέσεις που δεν καλύπτονται και αφετέρου οι θέσεις που είναι κενές και αφορούν σε νησιωτικές ή άγονες ή προβληματικές περιοχές, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία. Προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.

 

β. Οι θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που μένουν ακάλυπτες μετά από προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος ή κενώνονται αιφνιδίως, μπορούν να καλύπτονται προσωρινά με παράταση της υπηρεσίας υπαίθρου του υπόχρεου ή επί θητεία ιατρού που υπηρετεί ήδη στη θέση ή άλλου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου ή επί θητεία) που υπηρετεί σε άλλη θέση εντός του νομού στον οποίο βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας, το Κέντρο Υγείας, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, το Περιφερειακό Ιατρείο ή το Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και ισχύει μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση από την επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.

 

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από την επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία για την προσωρινή της κάλυψη.

 

γ. Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας -Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, μπορεί να υπηρετήσει με παράταση της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η θητεία του σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος με παράταση ιατρού σε άλλο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας - Κέντρου Υγείας που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστημα ενός μήνα έως και πέντε μήνες, λόγω συμπλήρωσης της θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

δ. Επιπλέον για όλες τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας στον ήδη υπηρετούντα ιατρό στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Κέντρο Υγείας ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας του επιλεγέντα ιατρού.

 

ε. Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παρούσας παραγράφου αφορούν και στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 44 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

7. Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διατάξεις που προβλέπουν παράταση θητείας γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου καταργούνται. Για υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παράταση θητείες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος της κατά παράταση θητείας είναι μικρότερος των 4 μηνών, η θητεία παρατείνεται αναλόγως.

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2071/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Γιατροί που έχουν συμπληρώσει συνεχή υπηρεσία, πέντε (5) ετών σε έμμισθη θέση αγροτικού ιατρείου δύνανται να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής μετά από εκπαίδευση δύο (2) ετών. Οι παραπάνω γιατροί τοποθετούνται ως υπεράριθμοι σε νοσοκομεία αναγνωρισμένα για χορήγηση ειδικότητας γενικής ιατρικής και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία τοποθέτησης, καθώς και η κατανομή της διετούς εκπαίδευσης κατά αντικείμενο. Όσοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ειδικεύονται κατά τις αντικαθιστάμενες διατάξεις υποχρεούνται σε συμπληρωματική άσκηση μέχρι τη συμπλήρωση της διετίας, η δε κατανομή του υπολειπόμενου χρόνου άσκησης κατανέμεται κατά αντικείμενο με την κατά το προηγούμενο εδάφιο απόφαση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.