Νόμος 2434/96 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 28 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 (ΦΕK 256/Α/1995) μηνιαίο επίδομα ειδικότητας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕK) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αυξάνεται αναδρομικά από την 01-01-1996 κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Η, εκ της ως ανωτέρω προσαύξησης, προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις (3) δόσεις την 1η Απριλίου, την 1η Αυγούστου και την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους υπό την προϋπόθεση της αύξησης της χωρητικότητας του Εθνικού Εναερίου Χώρου κατά δέκα τοις εκατό (10%). καθώς και την αναγκαία συνεπακόλουθη αύξηση της χωρητικότητας Εναέριας Κίνησης των Αεροδρομίων κατά την περίοδο από τη 1η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου.

 

2. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 μηνιαίο επίδομα Άδειας Ειδικότητας Ηλεκτρονικού Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ4 και ΤΕ4 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 μηνιαίο επίδομα Αερολιμενικών Υπηρεσιών για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 και ΤΕ1 Αερολιμενικών προσαυξάνονται αναδρομικό από 01-01-1996 κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η αναγκαία αύξηση της υποστήριξης, για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως 31ης Οκτωβρίου των συστημάτων Αεροναυτιλίας και Εξυπηρέτησης των Αεροδρομίων.

 

3. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 μηνιαίο ειδικό επίδομα υποστήριξης Υπηρεσιών Αερολιμένων για το μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και το με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αυξάνεται κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) υπό τη προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η αναγκαία αύξηση της υποστήριξης, από την 1η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου, των συστημάτων αεροναυτιλίας και εξυπηρέτησης των αεροδρομίων.

 

4. Η, εκ της ως ανωτέρω προσαύξησης των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο (2) δόσεις, την 1η Αυγούστου και την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι οφειλόμενες πρώτες δόσεις θα καταβληθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγεται η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.