Νόμος 2093/92 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 08-08-1992 ως εξής:

 

Είδος

Κωδικός ΣΟ

Ποσό φόρου σε δραχμές

Μονάδα επιβολής

α) Βενζίνη αεροπλάνων

27.10.00.31

140.000

χιλιόλιτρο

β) Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων min (premium) 0.15 gr μολύβδου στο λίτρο max

27.10.00.35

119.000

χιλιόλιτρο

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

27.10.00.33

104.000

χιλιόλιτρο

δ) Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων min (regular) 0.40 gr μολύβδου στο λίτρο max

27.10.00.35

119.000

χιλιόλιτρο

ε) Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3685/1957 (ΦΕΚ 64/Α/1957) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του νόμου [Ν] 827/1978 (ΦΕΚ 194/Α/1978).

27.10.00.35

102.000

χιλιόλιτρο

στ) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης

27.10.00.37

140.000

χιλιόλιτρο

ζ) Φωτιστικό πετρέλαιο

27.10.00.55

120.000

μετρικός τόνος

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης

27.10.00 69

68.000

χιλιόλιτρο

θ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

27.10.00.69

68.000

χιλιόλιτρο

ι) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων η' και θ'

29.10.00.69

75.000

χιλιόλιτρο

 

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη της παραγράφου 1)β, 1)γ και 1)δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1200 δραχμές το χιλιόλιτρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993).

 

3. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2074/1992 (ΦΕΚ 128/Α/1992) αναπροσαρμόζεται από 119.000 δραχμές σε 127.000 δραχμές ο μετρικός τόννος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996).

 

4. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 1439/1984 (ΦΕΚ 65/Α/1984) ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα προϊόντα του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2074/1992 καταργείται από 25-06-1992.

 

5. Επί των υπαγομένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων, υπολογίζεται ειδικό τέλος σε ποσοστό 5‰.

 

6. Η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους στα είδη της προηγούμενης παραγράφου, διαμορφώνεται από την τιμολογιακή αξία και τον πράγματι εισπραττόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

7. Το ποσό των εισπράξεων του τέλους αυτού θα κατατίθεται στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό με αριθμό 232005 προς εκπλήρωση του σκοπού του λογαριασμού αυτού.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.